OCR Greek GCSE Vocabulary


Greek GCSE Word List (OCR)


Use the key below to search for Greek words using a standard UK/US keyboard.

a b g d e z h q i k l m n c o p r s t u f x y w
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
GreekInfoEnglishCategorySub-categoryAoristSearchNew Words
ἀγαθόςἀγαθή, ἀγαθόνgood
adjective2-1-2 patternagaqos, agaqh, agaqon
ἀγγέλλωἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθηνI announce
verbactiveaggellw, aggelw, hggeila, hggelqhn
ἄγγελοςἀγγέλου, ὁmessenger
noun2nd declension masculineaggelos, aggelou, o
ἀγοράἀγορᾶς, ἡmarket-place
noun1st declension feminineagora, agoras, h
ἀγρόςἀγροῦ, ὁfield, countryside
noun2nd declension masculineagros, agrou, o
ἄγωἄξω, ἤγαγον, ἤχθηνI lead, bring
verbactivestrongagw, acw, hgagon, hxqhn
ἀγώνἀγῶνος, ὁcontest, trialnoun3rd declension masculineagwn agonosnew
ἀδικέωἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθηνI do wrong, injure
verbactiveadikew, adikhsw, hdikhsa, hdikhqhn
ἄδικοςἄδικος, ἄδικονunjust, wrong
adjective2-1-2 patternadikos, adikos, adikon
ἀείalways
adverbaei
᾿Αθῆναι᾿Αθηνῶν, αἱAthensnoun1st declension feminineaqhnai aqhnwnnew
ἈθηναῖοιἈθηναίων, οἱAthenians
noun2nd declension masculineaqhnaioi, aqhnaiwn, oi
ἈθηναῖοςἈθηναῖα, ἈθηναῖονAthenianadjective2-1-2 patternaqhnaios, aqhnaia, aqhnaion
ἆθλονἆθλου, τόprize, rewardnoun2nd declension neuteraqlon, aqlou, to
αἱρέομαιαἱρήσομαι, εἱλόμηνI choose
verbmiddlestrongaireomai, airhsomai, eilomhn
αἱρέωαἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθηνI take
verbactivestrongairew, airhsw, eilon, hreqhn
αἰσθάνομαιαἰσθήσομαι, ᾐσθόμηνI notice, perceive
verbmiddlestrongaisqanomai, aisqhsomai, hsqomhn
αἰσχρόςαἰσχρά, αἰσχρόνshameful, ugly
adjective2-1-2 patternaisxros, aisxra, aisxron
αἰτέωαἰτήσω, ᾔτησαI ask, ask for, beg for, demand
verbactiveaitew, aithsw, hthsa
αἴτιοςαἰτία, αἴτιον (+gen.)responsible for, guilty of
adjective2-1-2 patternaitios, aitia, aition (+gen.)
αἰχμάλωτοςαἰχμαλώτου, ὁprisoner of war
noun2nd declension masculineaixmalwtos, aixmalwtou, o
ἀκούωἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθηνI hear, listen
verbactiveakouw, akousomai, hkousa, hkousqhn
ἀληθήςἀληθής, ἀληθέςtrue
adjective3-3 patternalhqhs, alhqhs, alhqes
ἀλλάbut
conjunctionalla
ἄλλοςἄλλη, ἄλλοother, another
adjective2-1-2 patternallos, allh, allo
ἄν[in conditional sentence, makes aorist verb mean ‘would have …’]particleannew
ἀνά (+acc)up
prepositionana (+acc)
ἀναγκάζωἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθηνI force, compel
verbactiveanagkazw, anagkasw, hngkasa, hnagksqhn
ἀναχωρέωἀναχωρήσω, ἀνεχώρησαI retreat, withdraw
verbactiveanaxwrew, anaxwrhsw, anexwrhsa
ἀνδρεῖοςἀνδρεία, ἀνδρεῖονbrave
adjective2-1-2 patternandreios, andreia, andreion
ἄνεμοςἀνέμου, ὁwind
noun2nd declension masculineanemos, anemou, o
ἄνευ (+gen)without
prepositionaneu (+gen)
ἀνήρἀνδρός, ὁman, husband
noun3rd declension masculineanhr, andros, o
ἄνθρωποςἀνθρώπου, ὁman, person
noun2nd declension masculineanqrwpos, anqrwpou, o
ἄξιοςἀξία, ἄξιον (+gen.)worthy of
adjective2-1-2 patternacios, acia, acion (+gen.)
ἀπό (+gen.)from, away from
prepositionapo (+gen.)
ἀποθνῄσκωἀποθανοῦμαι, ἀπέθανονI die, am killed
verbactivestrongapoqnῄskw, apoqanoumai, apeqanon
ἀποκρίνομαιἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμηνI reply
verbmiddleapokrinomai, apokrinoumai, apekrinamhn
ἀποκτείνωἀποκτενῶ, ἀπέκτειναI kill
verbactiveapokteinw, apoktenw, apekteina
ἆρα(introduces a question)
otherotherara
ἀρχήἀρχῆς, ἡbeginning, power, empire
noun1st declension femininearxh, arxhs, h
ἄρχομαιἄρξομαι, ἠρξάμην (+gen.)I begin
verbmiddlearxomai, arcomai, hrcamhn (+gen.)
ἄρχωἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην (+gen.)I rule
verbactivearxw, arcw, hrca, hrxqhn (+gen.)
ἄρχωνἄρχοντος, ὁruler, magistratenoun3rd declension masculinearxwn arxonosnew
ἀσθενήςἀσθενής, ἀσθενέςweak
adjective3-3 patternasqenhs, asqenhs, asqenes
ἀσπίςἀσπίδος, ἡshield
noun3rd declension feminineaspis, aspidos, h
ἀσφαλήςἀσφαλής, ἀσφαλέςsafe
adjective3-3 patternasfalhs, asfalhs, asfales
αὖθιςagain
adverbauqis
αὐτόναὐτήν, αὐτόhim, her, it, thempronounauton, authn auto
αὐτόςαὐτή, αὐτόself, himself, herself, itself (emphatic)pronounautos, auth, auto
ἀφικνέομαι ἀφίξομαι, ἀφικόμηνI arrive
verbmiddlestrongafikneomai, aficomai, afikomhn
βαίνωβήσομαι, ἔβηνI go
verbactiverootbainw, bhsomai, ebhn
βάλλωβαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθηνI throw, fire at, hit (with missile)
verbactivestrongbllw, balw, ebalon, eblhqhn
βάρβαροιβαρβάρων, οἱforeigners, barbarians
noun2nd declension masculinebarbaroi, barbarwn, oi
βασιλεύςβασιλέως, ὁking
noun3rd declension masculinebasileus, basilews, o
βίαβίας, ἡforce, strength
noun1st declension femininebia, bias, h
βίβλοςβίβλου, ἡbooknoun2nd declension femininebiblos biblounew
βίοςβίου, ὁlife
noun2nd declension masculinebios, biou, o
βλάπτωβλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθηνI harm
verbactiveblaptw, blayw, eblaya, eblafqhn
βοάωβοήσομαι, ἐβόησαI shout
verbactiveboaw, bohsomai, ebohsa
βοήβοῆς, ἡshoutnoun1st declension feminineboh, bohs, h
βοηθέωβοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην (+dat.)I help
verbactivebohqew, bohqhsw, ebohqhsa, ebohqhn (+dat.)
βουλήβουλῆς, ἡplan, a council
noun1st declension feminineboulh, boulhs, h
βούλομαιβουλήσομαι, ἐβουλήθηνI wish
verbmiddlem to pboulomai, boulhsomai, eboulhqhn
βραδύςβραδεῖα, βραδύslow
adjective3-1-3 patternbradus, bradeia, bradu
γάρfor
conjunctiongar
γεat any rate, even
particlege
γελάωγελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθηνI laugh
verbactivegelaw, gelasomai, egelasa, egelasqhn
γέρωνγέροντος, ὁold man
noun3rd declension masculinegerwn, gerontos, o
γῆγῆς, ἡland
noun1st declension femininegh, ghs, h
γίγνομαιγενήσομαι, ἐγενόμηνI become, happen, occur
verbmiddlestronggignomai, genhsomai, egenomhn
γιγνώσκωγνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθηνI know, realise, understand
verbactiverootgignwskw, gnwsomai, egnwn, egnwsqhn
γλῶσσαγλώσσης, ἡtongue, language
noun1st declension feminineglwssa, glwsshs, h
γράφωγράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφηνI write, draw
verbactivegrafw, grayw, egraya, egrafhn
γυνήγυναικός, ἡwoman, wife
noun3rd declension femininegunh, gunaikos, h
δακρύωδακρύσω, ἐδάκρυσαI cry
verbactivedakruw, dakrusw, edakrusa
δέbut, and
particlede
δεῖδεήσει, ἐδέησε (with acc. + infin)it is necessary
verbimpersonaldei, dehsei, edehse (with acc. + infin)
δεινόςδεινή, δεινόνterrible, strange, clever
adjective2-1-2 patterndeinos, deinh, deinon
δεῖπνονδείπνου, τόdinner, mealnoun2nd declension neuterdeipnon deipnounew
δέκαten
cardinaldeka
δένδρονδένδρου, τόtree
noun2nd declension neuterdendron, dendrou, to
δεσπότηςδεσπότου, ὁmaster
noun1st declension masculinedespoths, despotou, o
δεύτεροςδευτέρα, δεύτερονsecond
adjective2-1-2 patterndeuteros, deutera, deuteron
δέχομαιδέξομαι, ἐδεξάμηνI receive
verbmiddledexomai, decomai, edecamhn
δήindeed
particledh
δῆμοςδήμου, ὁpeople, communitynoun2nd declension masculinedhmos dhmounew
δι' ὀλίγουsoon
adverbdi' oligou
διά (+ acc)because of, on account ofprepositiondia (+ acc)
διά (+gen.)throughprepositiondia (+gen.)
διὰ τί;why?
particledia ti;
διαφθείρωδιαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρηνI destroy
verbactivediafqeirw, diafqerw, diefqeira,
diefqarhn
διδάσκωδιδάξω, ἐδίδαξα, ἐδιδάχθηνI teachverbactivedidaskw, didacw, edidaca, edidaxqhnnew
(δίδωμι)δώσω, ἔδωκαI give (future and aorist indicative active
and infinitives only)
verbirregulardidwmi edwka dwswnew
δίκαιοςδικαία, δίκαιονjust, fair
adjective2-1-2 patterndikaios, dikaia, dikaion
διότιbecause
conjunctiondioti
διώκωδιώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθηνI chase, pursue
verbactivediwkw, diwcw, ediwca, ediwxqhn
δοκεῖ (μοι)δόξει, ἔδοξε(I) decide (= it seems good (to me))
verbimpersonaldokei (moi), docei, edoce
δοῦλοςδούλου, ὁslave
noun2nd declension masculinedoulos, doulou, o
δοῦναι(cf. δίδωμι)to give, to have givenverbinfinitivedounainew
δύοδύο, δύοtwo
cardinalduo, duo, duo
δυστυχήςδυστυχής, δυστυχέςunlucky
adjective3-1-3 patterndustuxhs, dustuxhs, dustuxes
δῶρονδώρου, τόpresent, gift
noun2nd declension neuterdwron, dwrou, to
ἐάνif
particleean
ἑαυτόνἑαυτήν, ἑαυτό (no nom)himself, herself, itself, themselves
pronouneauton, eauthn, eauto (no nom)
ἐγώἐμοῦ, I, me
pronounegw, emou
ἐθέλωἐθελήσω, ἠθέλησαI wish, am willing
verbactiveeqelw, eqelhsw, hqelhsa
εἰif
particleei
εἰδέναιto knowverbverbeidenai
εἰδώςknowingadjective3-1-3 patterneidws
εἰμίἔσομαι, ἦνI am
verbirregulareimi, esomai, hn
εἶμι(cf. ἔρχομαι)I shall goverbirregulareiminew
εἰρήνηεἰρήνης, ἡpeace
noun1st declension feminineeirhnh, eirhnhs, h
εἷςμία, ἕνone
cardinaleis, mia, en
εἰς (+acc.)to, into
prepositioneis (+acc.)
εἰς τοσοῦτονto such an extentadverbeis tosouton
εἰσβάλλωεἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθηνI throw into, invade
verbactivestrongeisballw, eisbalw, eisebalon, eiseblhqhn
ἐκἐξ (+gen)out of, from
prepositionek, ec (+gen)
ἕκαστοςἑκάστη, ἕκαστονeach
adjective2-1-2 patternekastos, ekasth, ekaston
ἐκεῖthere
adverbekei
ἐκεῖνοςἐκείνη, ἐκεῖνοthat, those
adjective2-1-2 patternekeinos, ekeinh, ekeino
ἐκκλησίαἐκκλησίας, ἡassembly, meeting
noun1st declension feminineekklhsia, ekklhsias, h
ἐκφεύγωI escapeverbactiveekfeugw
ἐλεύθεροςἐλευθέρα, ἐλεύθερονfree
adjective2-1-2 patterneleuqeros, eleuqera, eleuqeron
῾Ελλάς῾Ελλάδος, ἡGreecenoun3rd declension feminineellas elladosnew
ἝλληνἝλληνος, ὁa Greeknoun3rd declension masculineellhn, ellhnos, o
ἐλπίζωἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθηνI hope, expect
verbactiveelpizw, elpiw, hlpisa, hlpisqhn
ἐμόςἐμή, ἐμόνmy, mine
adjective2-1-2 patternemos, emh, emon
ἐν (+dat)in, among
prepositionen (+dat)
ἐνθάδεhere
adverbenqade
ἐννέαnine
cardinalennea
ἔνοικοςἐνοίκου, ὁinhabitant
noun2nd declension masculineenoikos, enoikou, o
ἕξsix
cardinalec
ἔξεστιit is allowed, possible
verbimpersonalecesti
ἐπείsince, when
conjunctionepei
ἔπειταthen, afterwards
conjunctionepeita
ἐπί (+acc)against, on to, on, atprepositionepi (+acc)
ἐπιστολήἐπιστολῆς, ἡletter
noun1st declension feminineepistolh, epistolhs, h
ἕπομαιἕѱομαι, ἑσπόμην (+dat.)I follow
verbmiddlestrongepomai, eyomai, espomhn (+dat.)
ἕπταseven
cardinalepta
ἔργονἔργου, τόwork, task, deed, action
noun2nd declension neuterergon, ergou, to
ἔρχομαιεἶμι, ἦλθονI go, come
verbmiddlestrongerxomai, eimi, hlqon
ἐρωτάωἐρωτήσω, ἠρόμην / ἠρώτησαI ask (a question)
verbactiveerwtaw, erwthsw, hromhn / hrwthsa
ἐσθίωἔδομαι, ἔφαγονI eat
verbactivestrongesqiw, edomai, efagon
ἑσπέραἑσπέρας, ἡevening
noun1st declension feminineespera, esperas, h
ἔτιstill
adverbeti
ἑτοῖμοςἑτοῖμονreadyadjective2-2 patternetoimos etoimonnew
ἔτοςἔτους, τόyear
noun3rd declension neuteretos, etous, to
εὖwell
adverbeu
εὐθύςat once, immediately
adverbeuqus
εὑρίσκωεὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθηνI find
verbactivestrongeuriskw, eurhsw, huron, hureqhn
εὐρύςεὐρεῖα, εὐρύwide
adjective3-1-3 patterneurus, eureia, euru
εὐτυχήςεὐτυχής, εὐτυχέςlucky, fortunate
adjective3-1-3 patterneutuxhs, eutuxhs, eutuxes
ἔφη(cf. φήμι)he/she saidverbirregularefhnew
ἐχθρόςἐχθρά, ἐχθρόνhostile
adjective2-1-2 patternexqros, exqra, exqron
ἐχθρόςἐχθροῦ, ὁ(personal) enemynoun2nd declension masculineexqros exqrounew
ἔχω (imperfect εἶχον)ἕξω, ἔσχονI have
verbactivestrongexw (imperfect eixon), ecw, esxon
ἕωςwhile, until
adverbews
ΖεύςΔιός, ὁZeus
noun3rd declension masculinezeus, dios, o
ζητέωζητήσω, ἐζήτησα, ἐζητήθηνI seek
verbactivezhtew, zhthsw, ezhthsa, ezhthqhn
or, than
conjunctionh
ἤ...ἤ...either...or...
conjunctionh...h...
ἡγεμώνἡγεμόνος, ὁguide, leader
noun3rd declension masculinehgemwn, hgemonos, o
ἤδηalready, by now
adverbhdh
ἡδύςἡδεῖα, ἡδύpleasant, sweet
adjective3-1-3 patternhdus, hdeia, hdu
ἡμεῖςἡμῶν, we
pronounhmeis, hmwn
ἡμέραἡμέρας, ἡday
noun1st declension femininehmera, hmeras, h
ἡμέτεροςἡμετέρα, ἡμέτερονour
adjective2-1-2 patternhmeteros, hmetera, hmeteron
θάλασσαθαλάσσης, ἡsea
noun1st declension feminineqalassa, qalasshs, h
θάνατοςθανάτου, ὁdeath
noun2nd declension masculineqanatos, qanatou, o
θάπτωθάѱω, ἔθαѱα, ἐτάφηνI bury
verbactiveqaptw, qayw, eqaya, etafhn
θαυμάζωθαυμάσομαι, ἐθαύμασα, ἐθαυμάσθηνI am amazed at, admire
verbactiveqaumazw, qaumasomai, eqaumasa, eqaumasqhn
θεάθεᾶς, ἡgoddess
noun1st declension feminineqea, qeas, h
θεόςθεοῦ, ὁgod
noun2nd declension masculineqeos, qeou, o, h
θυγάτηρθυγατρός, ἡdaughter
noun3rd declension femininequgathr, qugatros, h
θύραθύρας, ἡdoor
noun1st declension femininequra, quras, h
θύωθύσω, ἔθυσα, ἐτύθηνI sacrifice
verbactivequw, qusw, equsa, etuqhn
ἰατρόςἰατροῦ, ὁdoctor
noun2nd declension masculineiatros, iatrou, o
ἰέναι(cf. ἔιμι)to goverbinfinitiveienainew
ἱερόνἱεροῦ, τόtemple
noun2nd declension neuterieron, ierou, to
ἱεροςἱερά, ἱερόνsacred
adjective2-1-2 patternieros, iera, ieron
ἵναin order that, in order to
conjunctionina
ἱππεύςἱππέως, ὁcavalryman (plural=cavalry)
noun3rd declension masculineippeus, ippews, o
ἵπποςἵππου, ὁhorse
noun2nd declension masculineippos, ippou, o
ἰσχυρόςἰσχυρά, ἰσχυρόνstrong
adjective2-1-2 patternisxuros, isxura, isxuron
ἰώνἰοῦσα, ἰόν (cf. ἔιμι)goingparticipleiwn iousa ionnew
καθεύδωκαθευδήσω, ἐκάθευδον (impf)I sleep
verbactivekaqeudw, kaqeudhsw, ekaqeudon (impf)
καθίζωκαθιῶ, ἐκάθισαI sit
verbactivekaqizw, kaqiw, ekaqisa
καίand, also, even, too
conjunctionkai
καίπερalthough
conjunctionkaiper
καίωκαύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθηνI burn, set on fire
verbactivekaiw, kausw, ekausa, ekauqhn
κακόςκακή, κακόνbad, wicked
adjective2-1-2 patternkakos, kakh, kakon
καλέωκαλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθηνI call
verbactivekalew, kalw, ekalesa, eklhqhn
καλόςκαλή, καλόνbeautiful, handsome, fine
adjective2-1-2 patternkalos, kalh, kalon
κατά (+acc)by, down, along, according to
prepositionkata (+acc)
κατά (+gen)downprepositionkata (+gen)
κατὰ γῆνby landadverbkata ghn
κατὰ θάλασσανby seaadverbkata qalassannew
κελεύωκελεύσω, ἐκέλευσα, ἐκελεύσθηνI order
verbactivekeleuw, keleusw, ekeleusa, ekeleusqhn
κεφαλήκεφαλῆς, ἡhead
noun1st declension femininekefalh, kefalhs, h
κίνδυνοςκινδύνου, ὁdanger
noun2nd declension masculinekindunos, kindunou, o
κλέπτωκλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπηνI steal
verbactivekleptw, kleyw, ekleya, eklaphn
κολάζωκολάσω, ἐκόλασα, ἐκολάσθηνI punish
verbactivekolazw, kolasw, ekolasa, ekolasqhn
κόπτωκόѱω, ἔκοѱα, ἐκόπηνI cut (down)
verbactivekoptw, koyw, ekoya, ekophn
κρύπτομαιI hide (myself)verbmiddlekruptomainew
κρύπτωκρύѱω, ἔκρυѱα, ἐκρύφθηνI hide
verbactivekruptw, kruyw, ekruya, ekrufqhn
κτάομαικτήσομαι, ἐκτησάμην, ἐκτήθηνI obtain, get
verbmiddlektaomai, kthsomai, ekthsamhn, ekthqhn
κωλύωκωλύσω, ἐκώλυσα, ἐκωλύθηνI hinder, prevent (someone from doing)
verbactivekwluw, kwlusw, ekwlusa, ekwluqhn
λάθρᾳin secret, secretly
adverblaqra
ΛακεδαιμόνιοιΛακεδαιμονίων, οἱthe Spartans
noun2nd declension masculinelakedaimonioi, lakedaimoniwn, oi
λαμβάνωλήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθηνI take, capture
verbactivestronglambanw, lhyomai, elabon, elhfqhn
λέγωἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα, ἐρρήθην / ἐλέχθηνI say, speak, tell
verbactivestronglegw, erw / lecw, eipon / eleca, errhqhn / elexqhn
λείπωλείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθηνI leave
verbactivestrongleipw, leiyw, elipon, eleifqhn
λιμήνλιμένος, ὁharbour
noun3rd declension masculinelimhn, limenos, o
λίθοςλίθου, ὁstonenoun2nd declension masculineliqos liqounew
λόγοςλόγου, ὁword, speech, argument, story, account
noun2nd declension masculinelogos, logou, o
λύωλύσω, ἔλυσα, ἐλύθηνI untie, set free
verbactiveluw, lusw, elusa, eluqhn
μάλισταmost, very much, especially
adverbmalista
μᾶλλονmore
adverbmallon
μανθάνωμαθήσομαι, ἔμαθονI learn, understand
verbactivestrongmanqanw, maqhsomai, emaqon
μάχημάχης, ἡbattle
noun1st declension femininemaxh, maxhs, h
μάχομαιμαχοῦμαι, ἐμαχεσάμηνI fight
verbmiddlemaxomai, maxoumai, emaxesamhn
μέγαςμεγάλη, μέγαbig, great
adjective3-1-3 patternmegas, megalh, mega
μέλλωμελλήσω, ἐμέλλησα (+fut infin)I intend, am going to
hesitate
verbactivemellw, mellhsw, emellhsa (+fut infin)
μέν... δέ(marks a contrast)
particlemen... de
μέντοιhowever
conjunctionmentoi
μένωμενῶ, ἔμειναI wait, remain
verbactivemenw, menw, emeina
μετά (+acc)after
prepositionmeta (+acc)
μετά (+gen)withprepositionmeta (+gen)
μήnot
adverbmh
μηδείςμηδεμία, μηδένno one, nothing, no
adjective3-1-3 patternmhdeis, mhdemia, mhden
μηδέποτεnever
adverbmhdepote
μήτε... μήτε...neither...nor...
conjunctionmhte... mhte...
μήτηρμητρός, ἡmother
noun3rd declension femininemhthr, mhtros, h
μικρόςμικρά, μικρόνlittle
adjective2-1-2 patternmikros, mikra, mikron
μισέωμισήσω, εμίσησα, ἐμισήθηνI hate
verbactivemisew, mishsw, emishsa, emishqhn
μόνονonlyadverbmonon
μόνοςμόνη, μόνονalone, only
adjective2-1-2 patternmonos, monh, monon
μῦθοςμύθου, ὁstory
noun2nd declension masculinemuqos, muqou, o
μῶροςμώρα, μῶρονstupid, foolish
adjective2-1-2 patternmwros, mwra, mwron
ναῦςνεώς (irreg), ἡship
noun3rd declension femininenaus, news (irreg), h
ναύτηςναύτου, ὁsailor
noun1st declension masculinenauths, nautou, o
ναυτικόνναυτικοῦ, τόfleet
noun2nd declension neuternautikon, nautikou, to
νεανίαςνεανίου, ὁyoung man
noun1st declension masculineneanias, neaniou, o
νεκρόςνεκροῦ, ὁcorpse
noun2nd declension masculinenekros, nekrou, o
νέοςνέα, νέονnew, young, recent
adjective2-1-2 patternneos, nea, neon
νῆσοςνήσου, ἡisland
noun2nd declension femininenhsos, nhsou, h
νικάωνικήσω, ἐνίκησα, ἐνικήθηνI win, conquer
verbactivenikaw, nikhsw, enikhsa, enikhqhn
νίκηνίκης, ἡvictory
noun1st declension femininenikh, nikhs, h
νομίζωνομιῶ, ἐνόμισαI think, consider
verbactivenomizw, nomiw, enomisa
νόμοςνόμου, ὁlaw, custom
noun2nd declension masculinenomos, nomou, o
νόσοςνόσου, ἡdisease, illness
noun2nd declension femininenosos, nosou, h
νῦνnow
adverbnun
νύξνυκτός, ἡnight
noun3rd declension femininenuc, nuktos, h
ξένοςξένου, ὁstranger, foreigner, guest, host
noun2nd declension masculinecenos, cenou, o
ξίφοςξίφους, τόsword
noun3rd declension neutercifos, cifous, to
ἡ, τόthe
articleo, h, to
ὁ αὐτόςἡ αὐτή, τό αὐτόthe samepronouno autos, h auth, to auto
ὅδεἥδε, τόδεthis
pronounode, hde, tode
ὁδόςὁδοῦ, ἡroad, path, way, journey
noun2nd declension feminineodos, odou, h
οἶδαεἴσομαι, ᾔδη (impf)I know
verbirregularoida, eisomai, hdh (impf)
οἰκέωοἰκήσω, ᾤκησα, ᾠκήθηνI live (in), inhabit
verbactiveoikew, oikhsw, ᾤkhsa, ᾠkhqhn
οἰκίαοἰκίας, ἡhouse
noun1st declension feminineoikia, oikias, h
οἶνοςοἴνου, ὁwine
noun2nd declension masculineoinos, oinou, o
οἷός τ' εἰμίI am able, can
verbirregularoios t' eimi
ὀκτώeight
cardinaloktw
ὀλίγοιὀλίγαι, ὀλίγαfewadjective2-1-2 patternoligoi, oligai, oliga
ὀλίγοςὀλίγη, ὀλίγονlittle
adjective2-1-2 patternoligos, oligh, oligon
ὄνομαὀνόματος, τόname
noun3rd declension neuteronoma, onomatos, to
ὅπλαὅπλων, τάweapons, arms, armour
noun2nd declension neuteropla, oplwn, ta
ὁράωὄѱομαι, εἶδον, ὤφθηνI see
verbactivestrongoraw, oyomai, eidon, wfqhn
ὀργίζομαιὀργιοῦμαι, ὠργίσθην (+dat)I grow angry (with)
verbmiddlem to porgizomai, orgioumai, wrgisqhn (+dat)
ὄροςὄρους, τόmountain
noun3rd declension neuteroros, orous, to
ὅςἥ, ὅwho, which
pronounos, h, o
ὅτιthat
conjunctionoti
οὐοὐκ, οὐχnot
conjunctionou, ouk, oux
οὐδείςοὐδεμία, οὐδένno one, nothing, no
pronounoudeis, oudemia, ouden
οὐδέποτεnever
adverboudepote
οὖνtherefore, and so
adverboun
οὐρανόςοὐρανοῦ, ὁsky, heavennoun2nd declension masculineouranos ouranounew
οὔτε... οὔτεneither...nor...
adverboute... oute
οὗτοςαὕτη, τοῦτοthis
pronounoutos, auth, touto
οὕτω(ς)so, in this way
adverboutw(s)
παῖςπαιδός, ὁ, ἡchild, son, daughter, boy, girl
noun3rd declension masculinepais, paidos, o, h
πάλαιlong ago, in the past, formerlyadverbpalainew
παρά (+acc)contrary to
prepositionpara (+acc)
παρά (+gen)fromprepositionpara (+gen)
παρασκευάζωπαρασκευάσω, παρεσκεύασα, παρεσκευάσθηνI prepare
verbactiveparaskeuazw, paraskeuasw, pareskeuasa, pareskeuasqhn
παρέχωπαρέξω / παρασχήσω, παρέσχονI provide, cause, produce
verbactivestrongparexw, parecw / parasxhsw, paresxon
πᾶςπᾶσα, πᾶνall, every
adjective3-1-3 patternpas, pasa, pan
πάσχωπείσομαι, ἔπαθονI suffer, experience
verbactivestrongpasxw, peisomai, epaqon
πατήρπατρός, ὁfather
noun3rd declension masculinepathr, patros, o
παύομαιπαύσομαι, ἐπαυσάμηνI cease from (doing something)
verbmiddlepauomai, pausomai, epausamhn
παύωπαύσω, ἔπαυσα, ἐπαύσθηνI stop
verbactivepauw, pausw, epausa, epausqhn
πείθομαιπείσομαι, ἐπιθόμην (+dat)I obey
verbmiddlestrongpeiqomai, peisomai, epiqomhn (+dat)
πείθωπείσω, ἔπεισα / ἔπιθονI persuade
verbactivestrongpeiqw, peisw, epeisa / epiqon
πειράομαιπειράσομαι, ἐπειράθηνI try
verbmiddlem to ppeiraomai, peirasomai, epeiraqhn
πέμπτοςπέμπτη, πέμπτονfifth
adjective2-1-2 patternpemptos, pempth, pempton
πέμπωπέμѱω, ἔπεμѱα, ἐπέμφθηνI send
verbactivepempw, pemyw, epemya, epemfqhn
πέντεfive
cardinalpente
περί (+acc)roundprepositionperi (+acc)
περί (+gen)about, concerningprepositionperi (+gen)
πίνωπίομαι, ἔπιον, ἐπόθηνI drink
verbactivestrongpinw, piomai, epion, epoqhn
πίπτωπεσοῦμαι, ἔπεσονI fall
verbactivestrongpiptw, pesoumai, epeson
πιστεύωπιστεύσω, ἐπίστευσα (+dat)I believe, trust
verbactivepisteuw, pisteusw, episteusa (+dat)
πιστόςπιστή, πιστόνfaithful
adjective2-1-2 patternpistos, pisth, piston
πλέωπλεύσομαι, ἔπλευσαI sail
verbactiveplew, pleusomai, epleusa
πλήν (+gen)except
prepositionplhn (+gen)
πλοῖονπλοίου, τόboatnoun2nd declension neuterploion ploiounew
πλούσιοςπλουσία, πλούσιονrich
adjective2-1-2 patternplousios, plousia, plousion
πόθεν;from where?interrogative poqen;
ποῖ;to where?interrogative poi;
ποιέωποιήσω, ἐποίησα, ἐποιήθηνI do, make
verbactivepoiew, poihsw, epoihsa, epoihqhn
ποῖοςποία, ποῖον;what sort of?
adjective2-1-2 patternpoios, poia, poion;
πολέμιοιπολεμίων, οἱthe enemy
adjective2-1-2 patternpolemioi, polemiwn, oi
πόλεμοςπολέμου, ὁwar
noun2nd declension masculinepolemos, polemou, o
πόλιςπόλεως, ἡcity, state
noun3rd declension femininepolis, polews, h
πολίτηςπολίτου, ὁcitizen
noun1st declension masculinepoliths, politou, o
πολλάκιςoften
adverbpollakis
πολλοίπολλαί, πολλάmanyadjective2-1-2 patternpolloi, pollai, polla
πολύςπολλή, πολύmuch
adjective3-1-3 patternpolus, pollh, polu
πορεύομαιπορεύσομαι, ἐπορεύθηνI travel, march
verbmiddleporeuomai, poreusomai, eporeuqhn
ποσοίποσαί, ποσάhow many?adjective2-1-2 patternposoi, posai, posa
πόσοςπόση, πόσονhow big? how much?
adjective2-1-2 patternposos, posh, poson
ποταμόςποταμοῦ, ὁriver
noun2nd declension masculinepotamos, potamou, o
πότε;when?
adverbpote;
ποῦ;where?
adverbpou;
πούςποδός, ὁfoot
noun3rd declension masculinepous, podos, o
πράσσωπράξω, ἔπραξα, ἐπράχθηνI do, fare, manage
verbactiveprassw, pracw, epraca, epraxqhn
πρό (+gen)before, in front ofprepositionpro (+gen)
πρός (+acc)to, towards, againstprepositionpros (+acc)
προσβάλλωπροσβαλῶ, προσέβαλον, προσεβλήθην (+dat)I attack
verbactivestrongprosballw, prosbalw, prosebalon, proseblhqhn (+dat)
πρότερονbefore, formerly
adverbproteron
πρῶτονat first, first
adverbprwton
πρῶτοςπρῶτη, πρῶτονfirst
adjective2-1-2 patternprwtos, prwth, prwton
πύληπύλης, ἡgate
noun1st declension femininepulh, pulhs, h
πυνθάνομαιπεύσομαι, ἐπυθόμηνI learn, ascertain, ask
verbmiddlestrongpunqanomai, peusomai, epuqomhn
πῦρπυρός, τόfire
noun3rd declension neuterpur, puros, to
πῶς;how?
adverbpws;
ῥᾴδιοςῥᾳδία, ῥᾴδιονeasy
adjective2-1-2 patternradios, radia, radion
σιγήσιγῆς, ἡsilence
noun1st declension femininesigh, sighs, h
σῖτοςσίτου, ὁfood, corn
noun2nd declension masculinesitos, sitou, o
σόςσή, σόνyour
adjective2-1-2 patternsos, sh, son
σοφόςσοφή, σοφόνwise
adjective2-1-2 patternsofos, sofh, sofon
στρατηγόςστρατηγοῦ, ὁgeneral, commander
noun2nd declension masculinestrathgos, strathgou, o
στρατιάστρατιᾶς, ἡarmy, expedition
noun1st declension femininestratia, stratias, h
στρατιώτηςστρατιώτου, ὁsoldier
noun1st declension masculinestratiwths, stratiwtou, o
σύσοῦyou (singular)
pronounsu, sou
συλλέγωσυλλέξω, συνέλεξα, συνελέχθην / συνελέγηνI collect, assemble
verbactivesullegw, sullecw, suneleca, sunelexqhn / suneleghn
σύμμαχοισυμμάχων, οἱallies
noun2nd declension masculinesummaxoi, summaxwn, oi
συμφοράσυμφορᾶς, ἡmisfortune, disaster
noun1st declension femininesumfora, sumforas, h
σῴζωσώσω, ἐσώσα, ἐσώθηνI save
verbactiveswzw, swsw, eswsa, eswqhn
σῶμασώματος, τόbody
noun3rd declension neuterswma, swmatos, to
ταχύςταχεῖα, ταχύfast, quick
adjective3-1-3 patterntaxus, taxeia, taxu
τε ... καί ...both ... and ...conjunctionte kainew
τεῖχοςτείχους, τόwall
noun3rd declension neuterteixos, teixous, to
τέλοςat last
adverbtelos
τέσσαρεςτέσσαρες, τέσσαραfour
cardinaltessares, tessares, tessara
τέταρτοςτετάρτη, τέταρτονfourth
adjective2-1-2 patterntetartos, tetarth, tetarton
τιμάωτιμήσω, ἐτίμησα, ἐτιμήθηνI honour, respect
verbactivetimaw, timhsw, etimhsa, etimhqhn
τιμήτιμῆς, ἡhonour
noun1st declension femininetimh, timhs, h
τιςτιa certain, someone, something
pronountis, ti
τίς; τί;who? what? which?
pronountis; ti;
τοιοῦτοςτοιαύτη, τοιοῦτοsuch
adjective2-1-2 patterntoioutos, toiauth, toiouto
τόποςτόπου, ὁplacenoun2nd declension masculinetopos topounew
τοσοῦτοιτοσαύται, τοσαῦταso manyadjective2-1-2 patterntosoutoi, tosautai, tosauta
τοσοῦτοςτοσαύτη, τοσοῦτοso great
adjective2-1-2 patterntosoutos, tosauth, tosouto
τότεthen
adverbtote
τρεῖςτρεῖς, τρίαthree
cardinaltreis, treis, tria
τρέχωδραμοῦμαι, ἔδραμονI run
verbactivestrongtrexw, dramoumai, edramon
τρίτοςτρίτη, τρίτονthird
adjective2-1-2 patterntritos, trith, triton
τύχητύχης, ἡchance, luck, fortune (good or bad)
noun1st declension femininetuxh, tuxhs, h
ὕδωρὕδατος, τόwater
noun3rd declension neuterudwr, udatos, to
υἱόςυἱοῦ, ὁson
noun2nd declension masculineuios, uiou, o
ὕληὕλης, ἡwood, forest
noun1st declension feminineulh, ulhs, h
ὑμεῖςὑμῶνyou (plural)
pronounumeis, umwn
ὑμέτεροςὑμετέρα, ὑμέτερονyour
adjective2-1-2 patternumeteros, umetera, umeteron
ὑπέρ (+gen)on behalf of
prepositionuper (+gen)
ὑπισχνέομαιὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμηνI promise
verbmiddlestrongupisxneomai, uposxhsomai, upesxomhn
ὕπνοςὕπνου, ὁsleep
noun2nd declension masculineupnos, upnou, o
ὑπό (+gen)by (agent of passive verbs)
prepositionupo (+gen)
ὕστερονlater
adverbusteron
ὑѱηλόςὑѱηλή, ὑѱηλόνhigh
adjective2-1-2 patternuyhlos, uyhlh, uyhlon
φαίνομαιφανοῦμαι, ἐφάνηνI seem, appear
verbmiddlem to pfainomai, fanoumai, efanhn
φέρωοἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθηνI carry, bear, endure
verbactivestrongferw, oisw, hnegka, hnexqhn
φεύγωφεύξομαι, ἔφυγονI run away
verbactivestrongfeugw, feucomai, efugon
φημίφήσω, ἔφην (impf)I say
verbirregularfhmi, fhsw, efhn (impf)
φιλέωφιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθηνI love, like
verbactivefilew, filhsw, efilhsa, efilhqhn
φίληφίλης, ἡ(female) friendnoun1st declension femininefilh filhsnew
φίλοςφίλου, ὁfriend
noun2nd declension masculinefilos, filou, o
φοβέομαιφοβήσομαι, ἐφοβήθηνI am afraid, fear
verbmiddlem to pfobeomai, fobhsomai, efobhqhn
φόβοςφόβου, ὁfear
noun2nd declension masculinefobos, fobou, o
φονεύωφονεύσω, ἐφονεύσα, ἐφονεύθηνI murder, kill
verbactivefoneuw, foneusw, efoneusa, efoneuqhn
φύλαξφύλακος, ὁguard
noun3rd declension masculinefulac, fulakos, o
φυλάσσωφυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθηνI guard
verbactivefulassw, fulacw, efulaca, efulaxqhn
φωνήφωνῆς, ἡvoice
noun1st declension femininefwnh, fwnhs, h
χαλεπόςχαλεπή, χαλεπόνdifficult
adjective2-1-2 patternxalepos, xaleph, xalepon
χειμώνχειμῶνος, ὁstorm, winter
noun3rd declension masculinexeimwn, xeimwnos, o
χείρχειρός, ἡhand
noun3rd declension femininexeir, xeiros, h
χράομαιχρήσομαι, ἐχρησάμην (+dat)I use
verbmiddlexraomai, xrhsomai, exrhsamhn (+dat)
χρή (+acc)it is necessary for
verbimpersonalxrh (+acc)
χρῆματαχρημάτων, τάmoney, goods, property
noun3rd declension neuterxrhmata, xrhmatwn
χρησιμόςχρησιμή, χρησιμόνusefuladjective2-1-2 patternxrhsimos xrhsimh xrhsimonnew
χρόνοςχρόνου, ὁtime
noun2nd declension masculinexronos, xronou
χρυσόςχρυσοῦ, ὁgold
noun2nd declension masculinexrusos, xrusou
χώραχώρας, ἡcountry, land
noun1st declension femininexwra, xwras
o... (addressing someone)
particlew
ὡςas, when, because
conjunctionws
ὡς τάχιστα (or other superlative)as quickly as possibleadverbws taxista
ὥστεthat, so that, with the result that
particlewste