OCR Greek AS Vocabulary


Greek AS Word List (OCR)


Use the key below to search for Greek words using a standard UK/US keyboard.

a b g d e z h q i k l m n c o p r s t u f x y w
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
GreekTypeEnglish
... μέν... δέ
parton the one hand...on the other
... men... de
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόνadj 2-1-2good
agaqos, agaqh, agaqon
ἄγαν
advtoo much
agan
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην
verbI announce
aggellw, aggelw, hggeila, hggelqhn
ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ
noun 2 mmessenger
aggelos, aggelou, o
ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθηνverbI do not know
agnoew, agnohsw, hgnohsa, hgnohqhn
ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ
noun 1 fmarket place
agora, agoras, h
ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ
noun 2 mfield, countryside
agros, agrou, o
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην
verbI lead, bring
agw, acw, hgagon, hxqhn
ἀγών, ἀγῶνος, ὁ
noun 3 mcontest, trial
agwn, agwnos, o
ἀδελφή, ἀδελφῆς, ἡ
noun 1 fsister
adelfh, adelfhs, h
ἀδελφός, ἀδελφοῦ, ὁ
noun 2 mbrother
adelfos, adelfou, o
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην
verbI do wrong, injure
adikew, adikhsw, hdikhsa, hdikhqhn
ἀδικία, ἀδικίας, ἡnoun 1 fa wrong, wrong‐doing, injustice
adikia, adikias, h
ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον
adj 2-1-2unjust, wrong
adikos, adikos, adikon
ἀδύνατος, ἀδύνατον
adj 2-2impossible, incapable
adunatos, adunaton
ἀεί
advalways
aei
Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ
noun 2 mAthenians
Aqhnaioi, Aqhnaiwn, oi
ἀθροίζω, ἀθροίσω, ἤθροισα, ἠθροίσθην
verbI gather, muster
aqroizw, aqroisw, hqroisa, hqroisqhn
ἀθυμέω, ἀθυμήσω, ἠθύμησα
verbI am disheartened, am despondent
aqumew, aqumhsw, hqumhsa
αἰδέομαι, αἰδέσομαι, ᾐδεσάμην, ᾐδέσθην
verbI respect, revere
aideomai, aidesomai, hdesamhn, hdesqhn
αἷμα, αἵματος, τό
noun 3 nblood
aima, aimatos, to
αἱρέομαι, αἱρήσομαι, εἱλόμην
verbI choose
aireomai, airhsomai, eilomhn
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην
verbI take
airew, airhsw, eilon, hreqhn
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἤρθην
verbI lift, raise
airw, arw, hra, hrqhn
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην
verbI notice, perceive
aisqanomai, aisqhsomai, hsqomhn
αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν
adj 2-1-2shameful, ugly, disgraceful
aisxros, aisxra, aisxron
αἰσχύνομαι, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην
verbI am ashamed
aisxunomai, aisxunoumai, hsxunqhn
αἰσχύνω, αἰσχυνῶ, ᾔσχυνα
verbI shame, dishonour
aisxunw, aisxunw, hsxuna
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα
verbI ask, ask for, beg for, demand
aitew, aithsw, hthsa
αἴτιος, αἰτία, αἴτιον
adj 2-1-2responsible for, guilty of (+gen.)
aitios, aitia, aition
αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ
noun 2 mprisoner of war
aixmalwtos, aixmalwtou, o
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην
verbI hear, listen (+gen.)
akouw, akousomai, hkousa, hkousqhn
ἄκρος, ἄκρα, ἄκρον
adj 2-1-2top (of), furthest
akros, akra, akron
ἀκτή, ἀκτῆς, ἡ
noun 1 fshore
akth, akths, h
ἄκων, ἄκουσα, ἆκον
adj 3-1-3unwilling
akwn, akousa, akon
ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές
adj 3-3true
alhqhs, alhqhs, alhqes
ἅλις
advenough
alis
ἀλλά
conjbut
alla
ἀλλήλους, ἀλλήλας, ἄλληλα
adj 2-1-2one another, each other
allhlous, allhlas, allhla
ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο
adj 2-1-2other, another
allos, allh, allo
ἅμα
advat the same time, with
ama
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον
verbI make a mistake; miss
amartanw, amarthsomai, hmarton
ἀμύνομαι, ἀμυνοῦμαι, ἠμυνάμην
verbI defend myself, resist
amunomai, amunoumai, hmunamhn
ἀμύνω, ἀμυνῶ, ἤμυνα
verbI ward off, defend (+dat.)
amunw, amunw, hmuna
ἀμφί
preparound, near (+acc.); concerning
(+gen.)
amfi
ἀμφότερος, ἀμφοτέρα, ἀμφότερον
adj 2-1-2both
amfoteros, amfotera, amfoteron
ἄν
conjwould, could [indefinite]
an
ἀνά
prepup (+acc.)
ana
ἀναγιγνώσκω, ἀναγνώσομαι, ἀνέγνων, ἀνεγνώσθην
verbI read
anagignwskw, anagnwsomai, anegnwn, anegnwsqhn
ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην
verbI force, compel
anagkazw, anagkasw, hnagkasa, hnagkasqhn
ἀνάγκη, ἀνάγκης, ἡ
noun 1 fnecessity, constraint
anagkh, anagkhs, h
ἀνάγομαι, ἀνάξομαι, ἀνηγαγόμην
verbI put to sea
anagomai, anacomai, anhgagomhn
ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα
verbI retreat, withdraw
anaxwrew, anaxwrhsw, anexwrhsa
ἀνδρεία, ἀνδρείας, ἡ
noun 1 fcourage
andreia, andreias, h
ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον
adj 2-1-2brave
andreios, andreia, andreion
ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ
noun 2 mwind
anemos, anemou, o
ἄνευ
prepwithout, except (+gen.)
aneu
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ
noun 3 mman, husband
anhr, andros, o
ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ
noun 2 mman, person
anqrwpos, anqrwpou, o
ἀντί
prepinstead of (+gen.)
anti
ἄξιος, ἀξία, ἄξιον
adj 2-1-2worthy (of +gen.), deserving
acios, acia, acion
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξιώθην
verbI demand, request
aciow, aciwsw, hciwsa, hciwqhn
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν
adj 3-1-3all
apas, apasa, apan
ἀπειλέω, ἀπειλήσω, ἠπείλησα, ἠπείληθην
verbI threaten
apeilew, apeilhsw, hpeilhsa, hpeilhqhn
ἀπέχω, ἀφέξω / ἀποσχήσω, ἀπέσχον
verbI am distant (from +gen.)
apexw, afecw / aposxhsw, apesxon
ἀπό
prepfrom (+gen.)
apo
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον
verbI die, am killed
apoqnhskw, apoqanoumai, apeqanon
ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην
verbI reply, answer
apokrinomai, apokrinoumai, apekrinamhn
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα
verbI kill
apokteinw, apoktenw, apekteina
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα
verbI lose, destroy
apollumi, apolw, apwlesa
ἀπορέω, ἀπορήσω, ἠπόρησα
verbI am in doubt, am puzzled, am at a loss
aporew, aporhsw, hporhsa
ἀπορία, ἀπορίας, ἡ
noun 1 fperplexity, hesitation
aporia, aporias, h
ἀποστερέω, ἀποστερήσω, ἀπεστέρησα, ἀπεστερήθην
verbI deprive, rob (+acc.) of (+gen.)
aposterew, aposterhsw, apesterhsa, apesterhqhn
ἀπροσδόκητος, ἀπροσδόκητον
adj 2-2unexpected
aprosdokhtos, aprosdokhton
ἅπτομαι, ἅѱομαι, ἡѱάμην
verbI lay hold of, touch (+gen.)
aptomai, ayomai, hyamhn
ἄρα
otherthen [inferential particle]
ara
ἆρα
otherinterrogative particle (introduces a question)
ara
ἀργύριον, ἀργυρίου, τό
noun 2 nmoney, piece of silver
argurion, arguriou, to
ἀργυροῦς, ἀργυρᾶ, ἀργυροῦν
adj 2-1-2made of silver
argurous, argura, arguroun
ἀρετή, ἀρετῆς, ἡ
noun 1 fexcellence, virtue, prowess
areth, areths, h
ἀριθμός, ἀριθμοῦ, ὁ
noun 2 mnumber
ariqmos, ariqmou, o
ἀριστερός, ἀριστερά, ἀριστερόν
adj 2-1-2(on the) left; sinister
aristeros, aristera, aristeron
ἅρμα, ἅρματος, τό
noun 3 nchariot
arma, armatos, to
ἁρπάζω, ἁρπάσω, ἥρπασα, ἡρπάσθην
verbI seize, snatch
arpazw, arpasw, hrpasa, hrpasqhn
ἄρτι
advjust now, recently
arti
ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ
noun 1 fbeginning; power, empire, rule
arxh, arxhs, h
ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην
verbI begin (+gen.)
arxomai, arcomai, hrcamhn
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην
verbI rule (+gen.)
arxw, arcw, hrca, hrxqhn
ἀσεβής, ἀσεβές
adj 3-3impious
asebhs, asebes
ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές
adj 3-3weak
asqenhs, asqenhs, asqenes
ἄσμενος, ἀσμένη, ἄσμενον
adj 2-1-2glad
asmenos, asmenh, asmenon
ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ
noun 3 fshield
aspis, aspidos, h
ἄστυ, ἄστεως, τό
noun 3 ncity
astu, astews, to
ἀσφάλεια, ἀσφαλείας, ἡ
noun 1 fsafety
asfaleia, asfaleias, h
ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές
adj 3-3safe
asfalhs, asfalhs, asfales
ἅτε
conjinasmuch as, because
ate
αὖ
advin turn, again, furthermore
au
αὖθις
advagain
auqis
αὐξάνω, αὐξήσω, ηὔξησα, ηὐξήθην
verbI increase, strengthen
aucanw, auchsw, huchsa, huchqhn
αὔριον
advtomorrow
aurion
αὐτίκα
advat once
autika
αὑτόν, αὑτήν, αὑτό
pronhimself, herself, itself
auton, authn, auto
αὐτός, αὐτή, αὐτό
pronhimself, herself, itself (emphatic);
(with article) the same
autos, auth, auto
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην
verbI arrive
afikneomai, aficomai, afikomhn
ἀφίσταμαι, ἀποστήσομαι, ἀπέστην
verbI revolt
afistamai, aposthsomai, apesthn
ἀφίστημι, ἀποστήσω, ἀπέστησα
verbI (make to) revolt
afisthmi, aposthsw, apesthsa
βαδίζω, βαδιοῦμαι, ἐβάδισα
verbI walk, go
badizw, badioumai, ebadisa
βαθύς, βαθεῖα, βαθύ
adj 3-1-3deep, high
baqus, baqeia, baqu
βαίνω, βήσομαι, ἔβην
verbI go
bainw, bhsomai, ebhn
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην
verbI throw; I fire at, pelt, hit (with missile)
ballw, balw, ebalon, eblhqhn
βάρβαρος, βάρβαρον
adj 2-2foreign, strange, barbarian, non‐ Greek
barbaros, barbaron
βαρύς, βαρεῖα, βαρύ
adj 3-1-3heavy
barus, bareia, baru
βασίλεια, βασίλειας, ἡ
noun 1 fqueen
basileia, basileias, h
βασιλεύς, βασιλέως, ὁ
noun 3 mking
basileus, basilews, o
βέβαιος, βέβαιον
adj 2-2firm, steady
bebaios, bebaion
βία, βίας, ἡ
noun 1 fforce, strength
bia, bias, h
βίος, βίου, ὁ
noun 2 mlife, livelihood
bios, biou, o
βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην
verbI harm
blaptw, blayw, eblaya, eblafqhn
βλέπω, βλέѱω, ἔβλεѱα
verbI look, see
blepw, bleyw, ebleya
βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα
verbI shout
boaw, bohsomai, ebohsa
βοή, βοῆς, ἡ
noun 1 fshout, cry
boh, bohs, h
βοήθεια, βοηθείας, ἡ
noun 1 fhelp; reinforcements
bohqeia, bohqeias, h
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην
verbI help (+dat.)
bohqew, bohqhsw, ebohqhsa, ebohqhn
βουλεύομαι, βουλεύσομαι, ἐβουλευσάμην
verbI consider, plan, discuss, deliberate, decide
bouleuomai, bouleusomai, ebouleusamhn
βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα
verbI discuss, plan, consider
bouleuw, bouleusw, ebouleusa
βουλή, βουλῆς, ἡ
noun 1 fplan, counsel; a council
boulh, boulhs, h
βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην
verbI wish, am willing
boulomai, boulhsomai, eboulhqhn
βραδύς, βραδεῖα, βραδύ
adj 3-1-3slow
bradus, bradeia, bradu
βωμός, βωμοῦ, ὁ
noun 2 mplatform, altar
bwmos, bwmou, o
γαμέομαι, γαμοῦμαι, ἐγημάμην
verbI marry (of a woman) (+dat.)
gameomai, gamoumai, eghmamhn
γαμέω, γαμῶ, ἔγημα, ἐγαμήθην
verbI marry (of a man)
gamew, gamw, eghma, egamhqhn
γάρ
conjfor
gar
γε
partat any rate, even
ge
γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην
verbI laugh
gelaw, gelasomai, egelasa, egelasqhn
γένος, γένους, τό
noun 3 nrace, descent, type, family
genos, genous, to
γέρων, γέροντος, ὁ
noun 3 mold man
gerwn, gerontos, o
γέφυρα, γεφύρας, ἡ
noun 1 fbridge; dam
gefura, gefuras, h
γῆ, γῆς, ἡ
noun 1 fland, earth
gh, ghs, h
γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην
verbI become, happen, occur
gignomai, genhsomai, egenomhn
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην
verbI know, realise, understand
gignwskw, gnwsomai, egnwn, egnwsqhn
γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ
adj 3-1-3sweet, delightful
glukus, glukeia, gluku
γλῶσσα, γλώσσης, ἡ
noun 1 ftongue, language
glwssa, glwsshs, h
γνώμη, γνώμης, ἡ
noun 1 fmind, purpose, opinion, judgement
gnwmh, gnwmhs, h
γοῦν
partat any rate
goun
γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην
verbI write, draw
grafw, grayw, egraya, egrafhn
γυμνός, γυμνή, γυμνόν
adj 2-1-2naked, unarmed
gumnos, gumnh, gumnon
γυνή, γυναικός, ἡ
noun 3 fwoman, wife
gunh, gunaikos, h
δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα
verbI cry, weep
dakruw, dakrusw, edakrusa
δέ
partbut, and (conjunctive particle)
de
δεῖ, δεήσει, ἐδέησε
verbit is necessary for (+acc.) to (+inf.)
dei, dehsei, edehse
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, ἐδείχθην
verbI show
deiknumi, deicw, edeica, edeixqhn
δεινός, δεινή, δεινόν
adj 2-1-2terrible; strange; clever
deinos, deinh, deinon
δεῖπνον, δείπνου, τό
noun 2 nmeal
deipnon, deipnou, to
δέκα
cardinalten
deka
δένδρον, δένδρου, τό
noun 2 ntree
dendron, dendrou, to
δεξία, δεξιᾶς, ἡ
adj 2-1-2right hand, the right
decia, decias, h
δεξιός, δεξιά, δεξιόν
adj 2-1-2right, on the right‐hand side; clever, skilled
decios, decia, decion
δέομαι, δεήσομαι, ἐδεήθην
verbI need, want (+gen.), ask for
deomai, dehsomai, edehqhn
δεσμός, δεσμοῦ, ὁ
noun 2 mchain, binding, bond, fetter
desmos, desmou, o
δεσμώτης, δεσμώτου, ὁ
noun 1 mprisoner
desmwths, desmwtou, o
δέσποινα, δεσποίνας, ἡ
noun 1 fmistress
despoina, despoinas, h
δεσπότης, δεσπότου, ὁ
noun 1 mmaster
despoths, despotou, o
δεῦρο
adv(to) here, hither; come here!
deuro
δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον
adj 2-1-2second
deuteros, deutera, deuteron
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην
verbI receive, accept, welcome
dexomai, decomai, edecamhn
δή
partindeed (emphatic particle)
dh
δῆλος, δήλη, δῆλον
adj 2-1-2clear, obvious
dhlos, dhlh, dhlon
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, ἐδηλώθην
verbI show
dhlow, dhlwsw, edhlwsa, edhlwqhn
δῆμος, δήμου, ὁ
noun 2 mpeople, country
dhmos, dhmou, o
δήπου
partof course
dhpou
δῆτα
advindeed (emphatic adverb)
dhta
δι' ὀλίγου
advsoon
di' oligou
διὰ τί
partwhy?
dia ti
διά
prepbecause of, on account of (+acc.);
through (+gen.)
dia
διαλέγομαι, διαλέξομαι, διελεξάμην, διελέχθην
verbI converse (with +dat.)
dialegomai, dialecomai, dielecamhn, dielexqhn
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα,
διεφθάρην
verbI destroy, corrupt
diafqeirw, diafqerw, diefqeira, diefqarhn
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, ἐδιδάχθην
verbI teach, tell
didaskw, didacw, edidaca, edidaxqhn
δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, ἐδόθην
verbI give
didwmi, dwsw, edwka, edoqhn
διηγέομαι, διηγήσομαι, διηγησάμην
verbI narrate
dihgeomai, dihghsomai, dihghsamhn
δίκαιος, δικαία, δίκαιον
adj 2-1-2just, fair, upright, moral
dikaios, dikaia, dikaion
δίκη, δίκης, ἡ
noun 1 fjustice; lawsuit, penalty
dikh, dikhs, h
διότι
conjbecause
dioti
διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην
verbI chase, pursue
diwkw, diwcw, ediwca, ediwxqhn
δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε
verbit seems good (to me), (I) decide
dokei (moi), docei, edoce
δοκέω, δόξω, ἔδοξα
verbI think; I seem (to +dat.)
dokew, docw, edoca
δόλος, δόλου, ὁ
noun 2 mtrickery
dolos, dolou, o
δόξα, δόξας, ἡ
noun 1 fopinion, glory
doca, docas, h
δουλεύω, δουλεύσω, ἐδούλευσα
verbI am a slave
douleuw, douleusw, edouleusa
δούλη, δούλης, ἡ
noun 1 ffemale slave
doulh, doulhs, h
δοῦλος, δούλου, ὁ
noun 2 mslave
doulos, doulou, o
δουλόω, δουλώσω, ἐδούλωσα, ἐδουλώθην
verbI enslave
doulow, doulwsw, edoulwsa, edoulwqhn
δράω, δράσω, ἔδρασα, ἐδράσθην
verbI do
draw, drasw, edrasa, edrasqhn
δρόμος, δρόμου, ὁ
noun 2 mracecourse, race, a run
dromos, dromou, o
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην
verbI am able, I can
dunamai, dunhsomai, edunhqhn
δύναμις, δυνάμεως, ἡ
noun 3 fpower, capacity
dunamis, dunamews, h
δυνατός, δυνατή, δυνατόν
adj 2-1-2able, powerful, capable; possible
dunatos, dunath, dunaton
δύο, δύο, δύο
cardinaltwo
duo, duo, duo
δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές
adj 3-1-3unlucky, unfortunate
dustuxhs, dustuxhs, dustuxes
δῶρον, δώρου, τό
noun 2 npresent, gift
dwron, dwrou, to
ἐάν
partif
ean
ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό (no nom)
pronounhimself, herself, itself, themselves
eauton, eauthn, eauto (no nom)
ἐάω, ἐάσω, εἴασα, εἰάθην
verbI allow
eaw, easw, eiasa, eiaqhn
ἐγγύς
prepnear (+gen.)
eggus
ἐγώ, ἐμοῦ
pronounI, me
egw, emou
ἐγώγε
pronounI (emphatic)
egwge
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα
verbI wish, am willing
eqelw, eqelhsw, hqelhsa
ἔθνος, ἔθνους, τό
noun 3 mrace, tribe, nation
eqnos, eqnous, to
εἰ
partif
ei
εἰκός, εἰκότος, τό
noun 3 nprobability, likelihood
eikos, eikotos, to
εἶμι
verbI go, I shall go
eimi
εἰμί, ἔσομαι, ἦν
verbI am
eimi, esomai, hn
εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ
noun 1 fpeace
eirhnh, eirhnhs, h
εἰς
prepto, into (+acc.)
eis
εἷς, μία, ἕν
cardinalone
eis, mia, en
εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην
verbI throw into; I invade
eisballw, eisbalw, eisebalon, eiseblhqhn
εἰσβολή, εἰσβολῆς, ἡ
noun 1 finvasion; pass
eisbolh, eisbolhs, h
εἶτα
conjthen
eita
εἴτε...εἴτε...
partwhether...or...
eite...eite...
ἐκ, ἐξ
prepout of, from (+gen.)
ek, ec
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον
adj 2-1-2each
ekastos, ekasth, ekaston
ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον
adj 2-1-2each (of two)
ekateros, ekatera, ekateron
ἐκεῖ
advthere
ekei
ἐκεῖθεν
advfrom there, thence
ekeiqen
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
adj 2-1-2that, those
ekeinos, ekeinh, ekeino
ἐκεῖσε
advto there, thither
ekeise
ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ
noun 1 fassembly, meeting
ekklhsia, ekklhsias, h
ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν
adj 3-1-3willing
ekwn, ekousa, ekon
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, ἠλάθην
verbI drive
elaunw, elw, hlasa, hlaqhn
ἐλευθερία, ἐλευθερίας, ἡ
noun 1 ffreedom
eleuqeria, eleuqerias, h
ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον
adj 2-1-2free
eleuqeros, eleuqera, eleuqeron
ἐλευθερόω, ἐλευθερώσω, ἠλευθέρωσα, ἠλευθερώθην
verbI free
eleuqerow, eleuqerwsw, hleuqerwsa, hleuqerwqhn
ἕλκω, ἕλξω, εἵλκυσα, εἱλκύσθην
verbI drag
elkw, elcw, eilkusa, eilkusqhn
ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην
verbI hope, expect
elpizw, elpiw, hlpisa, hlpisqhn
ἐμαυτόν, ἐμαυτήν
pronounmyself
emauton, emauthn
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
adj 2-1-2my; (with article) mine
emos, emh, emon
ἔμπροσθεν
conjbefore, beforehand, in front
emprosqen
ἐν
prepin, on, among (+dat.)
en
ἐναντίος, ἐναντία, ἐναντίον
adj 2-1-2opposite, opposing
enantios, enantia, enantion
ἕνεκα
prepon account of (+gen.)
eneka
ἔνθα
advthere, to there, then; where, to where, when
enqa
ἐνθάδε
advhere, to here
enqade
ἐνθένδε
advfrom here, from where, from when, hereafter
enqende
ἐνιαυτός, ἐνιαυτοῦ, ὁ
noun 2 myear
eniautos, eniautou, o
ἐνίοτε
advsometimes
eniote
ἐννέα
cardinalnine
ennea
ἐννοέω, ἐννοήσω, ἐνενόησα
verbI consider, think of
ennoew, ennohsw, enenohsa
ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ
noun 2 minhabitant
enoikos, enoikou, o
ἐνταῦθα
advhere, there, then; to here, to there
entauqa
ἐντεῦθεν
advfrom here, from there, hereafter, thereupon
enteuqen
ἐντυγχάνω, ἐντεύξομαι, ἐνέτυχον
verbI meet (+dat.)
entugxanw, enteucomai, enetuxon
ἐξ οὗ
conjsince, since the time when
ec ou
ἕξ
cardinalsix
ec
ἐξαίφνης
advsuddenly
ecaifnhs
ἐξαπατάω, ἐξαπατήσω, ἐξηπάτησα,
ἐξηπατήθην
verbI deceive
ecapataw, ecapathsw, echpathsa, echpathqhn
ἔξεστι
verbit is allowed for (+dat.) to (+inf.)
ecesti
ἔξω
advoutside
ecw
ἑορτή, ἑορτῆς, ἡ
noun 1 ffestival
eorth, eorths, h
ἐπαινέω, ἐπαινέσω, ἐπῄνεσα, ἐπῃνέθην
verbI praise, approve of
epainew, epainesw, ephnesa, ephneqhn
ἐπανέρχομαι, ἐπάνειμι, ἐπανῆλθον
verbI return
epanerxomai, epaneimi, epanhlqon
ἐπει τάχιστα
advas soon as
epei taxista
ἐπεί
conjsince, when
epei
ἐπειδάν
conjwhenever
epeidan
ἐπειδή
conjsince, when
epeidh
ἔπειτα
conjthen, next, afterwards
epeita
ἐπί
prepagainst (+acc.); on (+gen. or dat.);
on condition of (+dat.)
epi
ἐπιλανθάνομαι, ἐπιλήσομαι, ἐπελαθόμην
verbI forget (+gen.)
epilanqanomai, epilhsomai, epelaqomhn
ἐπίσταμαι, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην
verbI understand; know (how to +inf.)
epistamai, episthsomai, hpisthqhn
ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ
noun 1 fletter
epistolh, epistolhs, h
ἐπιτήδεια, ἐπιτηδείων, τά
noun 2 nprovisions
epithdeia, epithdeiwn, ta
ἐπιτρέπω, ἐπιτρέѱω, ἐπέτρεѱα, ἐπετράπην
verbI entrust (+acc.) to (+dat.)
epitrepw, epitreyw, epetreya, epetraphn
ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην
verbI follow (+dat.)
epomai, eyomai, espomhn
ἕπτα
cardinalseven
epta
ἔργον, ἔργου, τό
noun 2 nwork, task, deed, action
ergon, ergou, to
ἐρῆμος, ἐρήμη, ἐρῆμον
adj 2-1-2deserted
erhmos, erhmh, erhmon
ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον
verbI go, come
erxomai, eimi, hlqon
ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην / ἠρώτησα
verbI ask
erwtaw, erwthsw, hromhn / hrwthsa
ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον
verbI eat
esqiw, edomai, efagon
ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ
noun 1 fevening
espera, esperas, h
ἔσχατος, ἐσχάτη, ἔσχατον
adj 2-1-2last, furthest
esxatos, esxath, esxaton
ἑταῖρος, ἑταίρου, ὁ
noun 2 mcompanion
etairos, etairou, o
ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον
adj 2-1-2the other one (of two); another, different
eteros, etera, eteron
ἔτι
advstill, yet
eti
ἑτοῖμος, ἑτοῖμον
adj 2-2ready
etoimos, etoimon
ἔτος, ἔτους, τό
noun 3 nyear
etos, etous, to
εὖ
advwell
eu
εὐγενής, εὐγενές
adj 3-3noble
eugenhs, eugenes
εὐδαίμων, εὔδαιμον
adj 3-3happy, fortunate
eudaimwn, eudaimon
εὐθύς
advat once, immediately
euqus
εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην
verbI find
euriskw, eurhsw, huron, hureqhn
εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ
adj 3-1-3broad, wide
eurus, eureia, euru
εὐσεβής, εὐσεβές
adj 3-3pious
eusebhs, eusebes
εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές
adj 3-1-3lucky, fortunate
eutuxhs, eutuxhs, eutuxes
εὔχομαι, εὔξομαι, ηὐξάμην
verbI pray
euxomai, eucomai, hucamhn
ἐφ' ᾧτε
conjon condition that
ef' wte
ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν
adj 2-1-2hostile
exqros, exqra, exqron
ἔχω, ἕξω / σχήσω, εἶχον (impf), ἔσχον
verbI have, hold; am (+adverb); can
(+inf.)
exw, ecw / sxhsw, eixon (impf), esxon
ἕως
advwhile, until
ews
ζάω, ζήσω / ζήσομαι, ἔζησα
verbI live
zaw, zhsw / zhsomai, ezhsa
Ζεύς, Διός, ὁ
noun 3 mZeus
Zeus, Dios, o
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζητήθην
verbI seek, enquire about
zhtew, zhthsw, ezhthsa, ezhthqhn

conjor; than
h
ἤ...ἤ...
conjeither...or...
h...h...
ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ
noun 3 mguide, leader
hgemwn, hgemonos, o
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην
verbI lead (+dat.); consider, believe
hgeomai, hghsomai, hghsamhn
ἤδη
advalready, by now
hdh
ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἥσθην
verbI enjoy, am pleased with (+dat.)
hdomai, hsqhsomai, hsqhn
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ
adj 3-1-3pleasant, sweet
hdus, hdeia, hdu
ἥκιστα
advleast, not at all
hkista
ἥκω, ἥξω, ἧκον (impf)
verbI have come
hkw, hcw, hkon (impf)
ἥλιος, ἡλίου, ὁ
noun 2 msun
hlios, hliou, o
ἡμᾶς αὐτούς
pronounourselves
hmas autous
ἡμεῖς, ἡμῶν
pronounwe
hmeis, hmwn
ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ
noun 1 fday
hmera, hmeras, h
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
adj 2-1-2our; (with article) ours
hmeteros, hmetera, hmeteron
ἤπειρος, ἠπείρου, ἡ
noun 2 fmainland
hpeiros, hpeirou, h
ἡσυχάζω, ἡσυχάσω, ἡσύχασα
verbI am calm
hsuxazw, hsuxasw, hsuxasa
θάλασσα, θαλάσσης, ἡ
noun 1 fsea
qalassa, qalasshs, h
θάνατος, θανάτου, ὁ
noun 2 mdeath
qanatos, qanatou, o
θάπτω, θάѱω, ἔθαѱα, ἐτάφην
verbI bury
qaptw, qayw, eqaya, etafhn
θαρρέω, θαρρήσω, ἐθάρρησα
verbI am confident
qarrew, qarrhsw, eqarrhsa
θαρσέω, θαρσήσω, ἐθάρσησα
verbI am confident
qarsew, qarshsw, eqarshsa
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, ἐθαυμάσθην
verbI am amazed at, admire
qaumazw, qaumasomai, eqaumasa, eqaumasqhn
θεά, θεᾶς, ἡ
noun 1 fgoddess
qea, qeas, h
θεάομαι, θεάσομαι, ἐθεασάμην
verbI look at
qeaomai, qeasomai, eqeasamhn
θεός, θεοῦ, ὁ, ἡ
noun 2 mgod; goddess
qeos, qeou, o, h
θεράπαινα, θεράπαινης, ἡ
noun 1 ffemale servant
qerapaina, qerapainhs, h
θεραπεύω, θεραπεύσω, ἐθεράπευσα, ἐθεραπεύθην
verbI care for, serve
qerapeuw, qerapeusw, eqerapeusa, eqerapeuqhn
θεράπων, θεράποντος, ὁ
noun 3 mmale servant
qerapwn, qerapontos, o
θέρος, θέρους, τό
noun 3 nharvest; summer
qeros, qerous, to
θηρεύω, θηρεύσω, ἐθήρευσα
verbI hunt
qhreuw, qhreusw, eqhreusa
θρασύς, θρασεῖα, θρασύ
adj 3-1-3reckless; bold
qrasus, qraseia, qrasu
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ
noun 3 fdaughter
qugathr, qugatros, h
θύρα, θύρας, ἡ
noun 1 fdoor
qura, quras, h
θύω, θύσω, ἔθυσα, ἐτύθην
verbI sacrifice
quw, qusw, equsa, etuqhn
θώραξ, θώρακος, ὁ
noun 3 mbreast plate
qwrac, qwrakos, o
ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ
noun 2 mdoctor
iatros, iatrou, o
ἱερεύς, ἱερέως, ὁ
noun 3 mpriest
iereus, ierews, o
ἱερόν, ἱεροῦ, τό
noun 2 ntemple
ieron, ierou, to
ἱερος, ἱερά, ἱερόν
adj 2-1-2sacred
ieros, iera, ieron
ἵημι, ἧκα, ‐ειθην (in compound)
verbI send, hurl
ihmi, hka, ‐eiqhn (in compound)
ἱκανός, ἱκανή, ἱκανόνadj 2-1-2sufficient, enough; capable, able to (+ inf.)ikanos, ikanh, ikanon
ἵνα
conjso that, in order that, in order to (+subj. or opt.); where (with indic.)
ina
ἱππεύς, ἱππέως, ὁ
noun 3 mcavalryman, (plural) cavalry
ippeus, ippews, o
ἱππεύω, ἱππεύσω, ἵππευσα
verbI ride
ippeuw, ippeusw, ippeusa
ἵππος, ἵππου, ὁ
noun 2 mhorse
ippos, ippou, o
ἴσος, ἴση, ἴσον
adj 2-1-2equal
isos, ish, ison
ἵστημι, στήσω, ἔστησα, ἐστάθην
verbI make to stand
isthmi, sthsw, esthsa, estaqhn
ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν
adj 2-1-2strong
isxuros, isxura, isxuron
ἴσως
advperhaps
isws
καθεύδω, καθευδήσω, ἐκάθευδον (impf)
verbI sleep
kaqeudw, kaqeudhsw, ekaqeudon (impf)
καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα
verbI sit
kaqizw, kaqiw, ekaqisa
καθίσταμαι
verbbe appointed, get into a state
kaqistamai
καθίστημι
verbI appoint, put into a state
kaqisthmi
καί
conjand; also, even, too; actually
kai
καίπερ
conjalthough
kaiper
καιρός, καιροῦ, ὁ
noun 2 mright time, opportunity
kairos, kairou, o
καίτοι
conjand yet
kaitoi
καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην
verbI burn, set on fire
kaiw, kausw, ekausa, ekauqhn
κακός, κακή, κακόν
adj 2-1-2bad, wicked, cowardly
kakos, kakh, kakon
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην
verbI call
kalew, kalw, ekalesa, eklhqhn
καλός, καλή, καλόν
adj 2-1-2beautiful, handsome, fine
kalos, kalh, kalon
κάμνω, καμοῦμαι, ἔκαμον
verbI toil, work
kamnw, kamoumai, ekamon
κατά
prepdown from (+gen.); by, down, along, according to (+acc.)
kata
κατάσκοπος, κατασκόπου, ὁ
noun 2 mspy, scout
kataskopos, kataskopou, o
καταφρονέω, καταφρονήσω, κατεφρονήσα
verbI despise, look down on (+gen.)
katafronew, katafronhsw, katefronhsa
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγορήθην
verbI accuse (+gen. of person)
kathgorew, kathgorhsw, kathgorhsa, kathgorhqhn
κεῖμαι, κείσομαι, ἐκείμην (impf)
verbI lie, am situated; am established
keimai, keisomai, ekeimhn (impf)
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, ἐκελεύσθην
verbI bid, ask, order
keleuw, keleusw, ekeleusa, ekeleusqhn
κενός, κενή, κενόν
adj 2-1-2empty
kenos, kenh, kenon
κέρας, κέρατος, τό
noun 3 nhorn, wing, flank
keras, keratos, to
κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ
noun 1 fhead
kefalh, kefalhs, h
κῆρυξ, κήρυκος, ὁ
noun 3 mherald
khruc, khrukos, o
κηρύσσω, κηρύξω, ἐκήρυξα, ἐκηρύχθην
verbI proclaim
khrussw, khrucw, ekhruca, ekhruxqhn
κινδυνεύω, κινδυνεύσω, ἐκινδύνευσα, ἐκινδυνεύθην
verbI risk; I am in danger (of +inf.), may
(+inf.)
kinduneuw, kinduneusw, ekinduneusa, ekinduneuqhn
κίνδυνος, κινδύνου, ὁ
noun 2 mdanger
kindunos, kindunou, o
κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην
verbI steal
kleptw, kleyw, ekleya, eklaphn
κοινός, κοινή, κοινόν
adj 2-1-2common, shared
koinos, koinh, koinon
κολάζω, κολάσω, ἐκόλασα, ἐκολάσθην
verbI punish, correct
kolazw, kolasw, ekolasa, ekolasqhn
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, ἐκομίσθην
verbI bring, convey; regain (middle)
komizw, komiw, ekomisa, ekomisqhn
κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα, ἐκόπην
verbI cut (down), hit
koptw, koyw, ekoya, ekophn
κόρη, κόρης, ἡ
noun 1 fgirl, maiden
korh, korhs, h
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, ἐκρατήθην
verbI rule, control (+gen.); I conquer
(+acc.)
kratew, krathsw, ekrathsa, ekrathqhn
κράτος, κράτους, τό
noun 3 nmight, authority
kratos, kratous, to
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, ἐκρίθην
verbI judge
krinw, krinw, ekrina, ekriqhn
κρύπτω, κρύѱω, ἔκρυѱα, ἐκρύφθην
verbI hide (something)
kruptw, kruyw, ekruya, ekrufqhn
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, ἐκτήθην
verbI obtain, get
ktaomai, kthsomai, ekthsamhn, ekthqhn
κτῆμα, κτήματος, τό
noun 3 npossession
kthma, kthmatos, to
κυβερνήτης, κυβερνήτου, ὁ
noun 1 mhelmsman
kubernhths, kubernhtou, o
κύκλος, κύκλου, ὁ
noun 2 mcircle
kuklos, kuklou, o
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, ἐκωλύθην
verbI hinder, prevent (someone from doing) + inf.
kwluw, kwlusw, ekwlusa, ekwluqhn
κώμη, κώμης, ἡ
noun 1 fvillage
kwmh, kwmhs, h
λάθρᾳ
advin secret, secretly
laqra
Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ
noun 2 mthe Spartans
Lakedaimonioi, Lakedaimoniwn, oi
λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην
verbI take, capture
lambanw, lhyomai, elabon, elhfqhn
λανθάνω, λήσω, ἐλαθον
verbI escape the notice of (+acc.)
lanqanw, lhsw, elaqon
λέγω, ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα, ἐρρήθην / ἐλέχθην
verbI say, speak, tell
legw, erw / lecw, eipon / eleca, errhqhn / elexqhn
λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην
verbI leave
leipw, leiyw, elipon, eleifqhn
λίθος, λίθου, ὁ
noun 2 mstone
liqos, liqou, o
λιμήν, λιμένος, ὁ
noun 3 mharbour
limhn, limenos, o
λίμνη, λίμνης, ἡ
noun 1 fmarsh
limnh, limnhs, h
λόγος, λόγου, ὁ
noun 2 mword, speech, argument; story, account
logos, logou, o
λόγχη, λόγχης, ἡ
noun 1 fspear
logxh, logxhs, h
λοιπός, λοιπή, λοιπόν
adj 2-1-2rest, remaining
loipos, loiph, loipon
λοχαγός, λοχαγοῦ, ὁ
noun 2 mcommander
loxagos, loxagou, o
λύομαι, λύσομαι, ἐλυσάμην
verbI ransom
luomai, lusomai, elusamhn
λύω, λύσω, ἔλυσα, ἐλύθην
verbI untie, loose, set free
luw, lusw, elusa, eluqhn
μακρός, μακρά, μακρόν
adj 2-1-2long
makros, makra, makron
μάλα
advvery
mala
μάλιστα
advmost; very much, especially
malista
μᾶλλον
advmore
mallon
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον
verbI learn
manqanw, maqhsomai, emaqon
μαντεῖον, μαντείου, τό
noun 2 noracle
manteion, manteiou, to
μάντις, μάντεως, ὁ
noun 3 mprophet
mantis, mantews, o
μάτην
advin vain, unsuccessfully
mathn
μάχη, μάχης, ἡ
noun 1 fbattle, fight
maxh, maxhs, h
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην
verbI fight
maxomai, maxoumai, emaxesamhn
μέγας, μεγάλη, μέγα
adj 2-1-2big, great
megas, megalh, mega
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα
verbI intend, am going to (+inf.);
hesitate
mellw, mellhsw, emellhsa
μέμνημαι, μεμνήσομαι, ἐμνήσθην
verbI remember (+gen.)
memnhmai, memnhsomai, emnhsqhn
μέντοι
conjhowever, certainly
mentoi
μένω, μενῶ, ἔμεινα
verbI wait, remain
menw, menw, emeina
μέρος, μέρους, τό
noun 3 npart
meros, merous, to
μέσος, μέση, μέσον
adj 2-1-2middle (of)
mesos, mesh, meson
μετά
prepwith (+gen.); after (+acc.)
meta
μεταπέμπομαι, μεταπέμѱομαι, μετεπεμѱάμην
verbI send for
metapempomai, metapemyomai, metepemyamhn
μέχρι
prepuntil; as far as (+gen.)
mexri
μή
advnot
mh
μηδαμοῦ
advnowhere
mhdamou
μηδαμῶς
advin no way, not at all
mhdamws
μήδε
conjand...not, but...not, not even
mhde
μηδείς, μηδεμία, μηδέν
adj 3-1-3no‐one, nothing, no
mhdeis, mhdemia, mhden
μηδέποτε
advnever
mhdepote
μηκέτι
advno longer
mhketi
μήποτε
advnever
mhpote
μήτε... μήτε...
conjneither...nor
mhte... mhte...
μήτηρ, μητρός, ἡ
noun 3 fmother
mhthr, mhtros, h
μικρός, μικρά, μικρόν
adj 2-1-2small, little
mikros, mikra, mikron
μισέω, μισήσω, εμίσησα, ἐμισήθην
verbI hate
misew, mishsw, emishsa, emishqhn
μισθός, μισθοῦ, ὁ
noun 2 mwages, pay, reward, fee
misqos, misqou, o
μόλις
advhardly, scarcely, with difficulty
molis
μόνον
advonly
monon
μόνος, μόνη, μόνον
adj 2-1-2alone, only
monos, monh, monon
μῦθος, μύθου, ὁ
noun 2 mword, story
muqos, muqou, o
μῶρος, μώρα, μῶρον
adj 2-1-2stupid, foolish
mwros, mwra, mwron
ναί
partyes
nai
ναυμαχέω, ναυμαχήσω, ἐναυμάχησα
verbI fight a sea‐battle
naumaxew, naumaxhsw, enaumaxhsa
ναυμαχία, ναυμαχίας, ἡ
noun 1 fsea‐battle
naumaxia, naumaxias, h
ναῦς, νεώς (irreg), ἡ
noun 3 fship
naus, news (irreg), h
ναύτης, ναύτου, ὁ
noun 1 msailor
nauths, nautou, o
ναυτικόν, ναυτικοῦ, τό
noun 2 nfleet
nautikon, nautikou, to
νεανίας, νεανίου, ὁ
noun 1 myoung man
neanias, neaniou, o
νεκρός, νεκροῦ, ὁ
noun 2 mcorpse
nekros, nekrou, o
νέος, νέα, νέον
adj 2-1-2new, young, recent
neos, nea, neon
νῆσος, νήσου, ἡ
noun 2 fisland
nhsos, nhsou, h
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, ἐνικήθην
verbI win, conquer
nikaw, nikhsw, enikhsa, enikhqhn
νίκη, νίκης, ἡ
noun 1 fvictory
nikh, nikhs, h
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα
verbI think, consider
nomizw, nomiw, enomisa
νόμος, νόμου, ὁ
noun 2 mlaw, custom
nomos, nomou, o
νοσέω, νοσήσω, ἐνόσησα
verbI am ill
nosew, noshsw, enoshsa
νόσος, νόσου, ἡ
noun 2 fdisease, illness
nosos, nosou, h
νοῦς, νοός (irreg) / νοῦ, ὁ
noun 3 mmind
nous, noos (irreg) / nou, o
νῦν
advnow
nun
νύξ, νυκτός, ἡ
noun 3 fnight
nuc, nuktos, h
ξένος, ξένου, ὁ
noun 2 mstranger, foreigner; guest, host; friend
cenos, cenou, o
ξίφος, ξίφους, τό
noun 3 nsword
cifos, cifous, to
ξύλινος, ξυλίνη, ξύλινον
adj 2-1-2wooden
culinos, culinh, culinon
ὁ, ἡ, τό
artthe
o, h, to
ὅδε, ἥδε, τόδε
pronounthis
ode, hde, tode
ὁδός, ὁδοῦ, ἡ
noun 2 froad, path, way; journey
odos, odou, h
ὅθεν
advfrom where (whence)
oqen
οἷ
advto where (whither)
oi
οἶδα, εἴσομαι, ᾔδη (impf)
verbI know (how to +inf.)
oida, eisomai, hdh (impf)
οἴκαδε
advhomewards
oikade
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾠκήθην
verbI dwell, live (in), inhabit
oikew, oikhsw, wkhsa, wkhqhn
οἰκία, οἰκίας, ἡ
noun 1 fhouse, home
oikia, oikias, h
οἴκοθεν
advfrom home
oikoqen
οἴκοι
advat home
oikoi
οἶκος, οἴκου, ὁ
noun 2 mhome
oikos, oikou, o
οἰκτείρω, οἰκτερῶ, ᾤκτειρα
verbI pity
oikteirw, oikterw, wkteira
οἶνος, οἴνου, ὁ
noun 2 mwine
oinos, oinou, o
οἷός τ' εἰμί
verbI am able, I can
oios t' eimi
οἷος, οἵα, οἷον
adj 2-1-2such
oios, oia, oion
ὀκτώ
cardinaleight
oktw
ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον
adj 2-1-2small, little, (plural) few
oligos, oligh, oligon
ὄμνυμι, ὀμοῦμαι, ὤμοσα, ὠμόθην
verbI swear
omnumi, omoumai, wmosa, wmoqhn
ὅμοιος, ὁμοία, ὅμοιον
adj 2-1-2similar
omoios, omoia, omoion
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολογήθην
verbI agree, admit
omologew, omologhsw, wmologhsa, wmologhqhn
ὅμως
conjnevertheless
omws
ὄνομα, ὀνόματος, τό
noun 3 nname
onoma, onomatos, to
ὄπισθε(ν)
advbehind; in future
opisqe(n)
ὅπλα, ὅπλων, τά
noun 2 nweapons, arms, armour; gear, tackle
opla, oplwn, ta
ὁπλίζω, ὁπλίσω / ὁπλιῶ, ὥπλισα, ὡπλίσθην
verbI arm
oplizw, oplisw / opliw, wplisa, wplisqhn
ὁπλίτης, ὁπλίτου, ὁ
noun 1 mhoplite
opliths, oplitou, o
ὅποθεν
advfrom where
opoqen
ὅποι
advto where
opoi
ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον
adj 2-1-2such as
opoios, opoia, opoion
ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον
adj 2-1-2as much as
oposos, oposh, oposon
ὁπότε
advwhen
opote
ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον
adj 2-1-2which (of two)
opoteros, opotera, opoteron
ὅπου
advwhere
opou
ὅπως
advhow?, in what way?; in such a way (as to); so that
opws
ὁράω, ὄѱομαι, εἶδον, ὤφθην
verbI see
oraw, oyomai, eidon, wfqhn
ὀργή, ὀργῆς, ἡ
noun 1 fanger
orgh, orghs, h
ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην
verbI grow angry (with +dat.)
orgizomai, orgioumai, wrgisqhn
ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν
adj 2-1-2straight, correct
orqos, orqh, orqon
ὅρκος, ὅρκου, ὁ
noun 2 moath
orkos, orkou, o
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὡρμήθην
verbI set in motion; (middle) start, set out
ormaw, ormhsw, wrmhsa, wrmhqhn
ὄρος, ὄρους, τό
noun 3 nhill, mountain
oros, orous, to
ὅς, ἥ, ὅ
pronounwho, which
os, h, o
ὅσος, ὅση, ὅσον
adj 2-1-2how big/much/many; as big/much/many as...
osos, osh, oson
ὅστις, ἥτις, ὅ τι
pronounwho, which; whoever, whatever
ostis, htis, o ti
ὅταν
advwhen, whenever
otan
ὅτε
conjwhen
ote
ὅτι
conjthat, because
oti
οὗ
advwhere
ou
οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχι
conjnot
ou, ouk, oux, ouxi
οὐδαμοῦ
advnowhere
oudamou
οὐδαμῶς
advin no way, not at all
oudamws
οὐδέ
conjand...not, but...not, not even, nor
oude
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν
pronounno one, nothing, no
oudeis, oudemia, ouden
οὐδέποτε
advnever
oudepote
οὐκέτι
advno longer
ouketi
οὔκουν (οὐκ + οὐν)
advtherefore...not...
oukoun (ouk + oun)
οὐκοῦν
advtherefore
oukoun
οὖν
advtherefore, and so
oun
οὔποτε
advnever
oupote
οὔτε... οὔτε
advneither...nor
oute... oute
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
adj 2-1-2this
outos, auth, touto
οὕτω(ς)
advthus, so, in this way
outw(s)
ὀφθαλμός, ὀφθαλμοῦ, ὁ
noun 2 meye
ofqalmos, ofqalmou, o
παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, ἐπαιδεύθην
verbI train, educate
paideuw, paideusw, epaideusa, epaideuqhn
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ
noun 3 mchild, son, daughter, boy, girl
pais, paidos, o, h
πάλαι
advlong ago, formerly
palai
παλαιός, παλαιά, παλαιόν
adj 2-1-2former
palaios, palaia, palaion
πάλιν
advagain, back
palin
πανταχοῦ
adveverywhere
pantaxou
παρά
prepfrom (+gen.); with (+dat.); to
(motion), contrary to (+acc.)
para
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα
verbI hand over
paradidwmi, paradwsw, paredwka
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα, παρεσκευάσθην
verbI prepare
paraskeuazw, paraskeuasw, pareskeuasa, pareskeuasqhn
πάρειμι
verbI am present
pareimi
πάρεστι
verbit is possible for (+dat.) to (+inf.)
paresti
παρέχω, παρέξω / παρασχήσω, παρέσχον
verbI provide, cause, produce
parexw, parecw / parasxhsw, paresxon
παρθένος, παρθένου, ἡ
noun 2 funmarried woman, maiden, virgin
parqenos, parqenou, h
πᾶς, πᾶσα, πᾶν
adj 3-1-3all, every
pas, pasa, pan
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον
verbI suffer, experience
pasxw, peisomai, epaqon
πατήρ, πατρός, ὁ
noun 3 mfather
pathr, patros, o
πατρίς, πατρίδος, ἡ
noun 3 fhomeland, fatherland
patris, patridos, h
πατρῷος, πατρῴα, πατρῷον
adj 2-1-2of a father
patrwos, patrwa, patrwon
παύομαι, παύσομαι, ἐπαυσάμην
verbI cease from (doing sth) (+gen.)
pauomai, pausomai, epausamhn
παύω, παύσω, ἔπαυσα, ἐπαύσθην
verbI stop
pauw, pausw, epausa, epausqhn
πεδίον, πεδίου, τό
noun 2 nplain
pedion, pediou, to
πεζῇ
advon foot
pezh
πεζοί, πεζῶν, οἱ
noun 2 minfantry
pezoi, pezwn, oi
πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην
verbI obey (+dat.)
peiqomai, peisomai, epiqomhn
πείθω, πείσω, ἔπεισα, / ἔπιθον
verbI persuade
peiqw, peisw, epeisa, / epiqon
πειράομαι, πειράσομαι, ἐπειράθην
verbI try
peiraomai, peirasomai, epeiraqhn
πελταστής, πελταστοῦ, ὁ
noun 1 mlight‐armed soldier
peltasths, peltastou, o
πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον
adj 2-1-2fifth
pemptos, pempth, pempton
πέμπω, πέμѱω, ἔπεμѱα, ἐπέμφθην
verbI send, escort, fire (an arrow)
pempw, pemyw, epemya, epemfqhn
πέντε
cardinalfive
pente
περί
preparound (+acc.); about, concerning
(+gen.)
peri
πηδάω, πηδήσομαι, ἐπήδησα
verbI leap
phdaw, phdhsomai, ephdhsa
πίεζω, πιέσω, ἐπίεσα
verbI squeeze, oppress
piezw, piesw, epiesa
πίνω, πίομαι, ἔπιον, ἐπόθην
verbI drink
pinw, piomai, epion, epoqhn
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον
verbI fall
piptw, pesoumai, epeson
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα
verbI believe, trust (+dat.)
pisteuw, pisteusw, episteusa
πιστός, πιστή, πιστόν
adj 2-1-2faithful, reliable
pistos, pisth, piston
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα
verbI sail
plew, pleusomai, epleusa
πλῆθος, πλήθους, τό
noun 3 nnumber, crowd
plhqos, plhqous, to
πλήν
prepexcept (+gen.)
plhn
πληρόω, πληρώσω, ἐπλήρωσα, ἐπληρώθην
verbI fill
plhrow, plhrwsw, eplhrwsa, eplhrwqhn
πλοῖον, πλοίου, τό
noun 2 nboat
ploion, ploiou, to
πλοῦς, πλόος / πλοῦ, ὁ
noun 2 mvoyage
plous, ploos / plou, o
πλούσιος, πλουσία, πλούσιον
adj 2-1-2rich
plousios, plousia, plousion
πόθεν
advfrom where? whence?
poqen
ποῖ
advto where?
poi
ποιέομαι, ποιήσομαι, ἐποιησάμην
verbI do; I value
poieomai, poihsomai, epoihsamhn
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, εποιήθην
verbI do, make
poiew, poihsw, epoihsa, epoihqhn
ποῖος, ποία, ποῖον
adj 2-1-2what sort of? such as
poios, poia, poion
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, ἐπολεμήθην
verbI fight a war, am at war
polemew, polemhsw, epolemhsa, epolemhqhn
πολέμιος, πολεμία, πολέμιον
adj 2-1-2enemy, hostile, (plural as noun) the enemy
polemios, polemia, polemion
πόλεμος, πολέμου, ὁ
noun 2 mwar
polemos, polemou, o
πολιορκέω, πολιορκήσω, ἐπολιόρκησα, ἐπολιορκήθην
verbI besiege
poliorkew, poliorkhsw, epoliorkhsa, epoliorkhqhn
πόλις, πόλεως, ἡ
noun 3 fcity, state
polis, polews, h
πολίτης, πολίτου, ὁ
noun 1 mcitizen
poliths, politou, o
πολλάκις
advoften
pollakis
πολύς, πολλή, πολύ
adj 2-1-2much, (plural) many
polus, pollh, polu
πονέω, πονήσω, ἐπόνησα, ἐπονήθην
verbI toil, suffer
ponew, ponhsw, eponhsa, eponhqhn
πόνος, πόνου, ὁ
noun 2 mtoil
ponos, ponou, o
πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην
verbI travel, march
poreuomai, poreusomai, eporeuqhn
πόρρω
advforwards
porrw
πόσος, πόση, πόσον
adj 2-1-2how big, how much? (plural) how many? as much as, as many as
posos, posh, poson
ποταμός, ποταμοῦ, ὁ
noun 2 mriver
potamos, potamou, o
ποτε
advat some time, once
pote
πότε
advwhen?
pote
πότερον... ἤ...
partwhether...or
poteron... h...
πότερος, ποτέρα, πότερον
adj 2-1-2which of two?
poteros, potera, poteron
που
partsomewhere; I suppose
pou
ποῦ
advwhere?
pou
πούς, ποδός, ὁ
noun 3 mfoot
pous, podos, o
πρᾶγμα, πράγματος, τό
noun 3 nthing, matter
pragma, pragmatos, to
πράσσω, πράξω, ἔπραξα, ἐπράχθην
verbI do, fare; manage
prassw, pracw, epraca, epraxqhn
πρέσβυς, πρέσβεως, ὁ
noun 3 mambassador, elder, old man
presbus, presbews, o
πρίν
advbefore...; beforehand (adverb)
prin
πρό
prepbefore (time and place), in front of
(+gen.)
pro
πρόγονος, προγόνου, ὁ
noun 2 mancestor
progonos, progonou, o
προδίδωμι, προδώσω, προὔδωκα
verbI betray
prodidwmi, prodwsw, proudwka
πρόθυμος, πρόθυμον
adj 2-2eager
proqumos, proqumon
πρός
prepto, against (+acc.); by (+gen.); at
(+dat.)
pros
προσβάλλω, προσβαλῶ, προσέβαλον, προσεβλήθην
verbI attack (+dat.)
prosballw, prosbalw, prosebalon, proseblhqhn
πρόσθεν
advbefore, beforehand, in front
prosqen
πρόσω
advforwards
prosw
προτεραία, προτεραίας, ἡ
noun 1 fprevious day, day before
proteraia, proteraias, h
πρότερον
advbefore, formerly
proteron
πρῷ
advearly
prw
πρῶτον
advat first, first
prwton
πρῶτος, πρῶτη, πρῶτον
adj 2-1-2first
prwtos, prwth, prwton
πύλη, πύλης, ἡ
noun 1 fgate
pulh, pulhs, h
πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην
verbI learn, ascertain; ask
punqanomai, peusomai, epuqomhn
πῦρ, πυρός, τό
noun 3 nfire
pur, puros, to
πως
advin some way
pws
πῶς
advhow?
pws
ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον
adj 2-1-2easy
radios, radia, radion
ῥήτωρ, ῥήτορος, ὁ
noun 3 mspeaker, politician
rhtwr, rhtoros, o
ῥίπτω, ῥίѱω, ἔρριѱα, ἐρρίφθην
verbI throw
riptw, riyw, erriya, errifqhn
σαφής, σαφές
adj 3-3clear
safhs, safes
σεαυτόν, σεαυτήν
pronounyourself
seauton, seauthn
σῆμα, σῆματος, τό
noun 3 nsign, signal
shma, shmatos, to
σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, ἐσημάνθην
verbI show, signal
shmainw, shmanw, eshmhna, eshmanqhn
σήμερον
advtoday
shmeron
σιγάω, σιγήσω, ἐσίγησα, ἐσιγήθην
verbI am silent
sigaw, sighsw, esighsa, esighqhn
σιγή, σιγῆς, ἡ
noun 1 fsilence
sigh, sighs, h
σῖτος, σίτου, ὁ
noun 2 mfood, corn, bread
sitos, sitou, o
σκευή, σκευῆς, ἡ
noun 1 fequipment
skeuh, skeuhs, h
σκηνή, σκηνῆς, ἡ
noun 1 ftent
skhnh, skhnhs, h
σκοπεώ, σκέѱομαι, ἐσκεѱάμην
verbI look at, consider, examine
skopew, skeyomai, eskeyamhn
σκότος, σκότου, ὁ
noun 2 mdarkness
skotos, skotou, o
σός, σή, σόν
adj 2-1-2your (singular); (with article) yours
sos, sh, son
σοφία, σοφίας, ἡ
noun 1 fcleverness, wisdom
sofia, sofias, h
σοφός, σοφή, σοφόν
adj 2-1-2wise, clever
sofos, sofh, sofon
σπονδαί, σπονδῶν, αἱ
noun 1 ftreaty
spondai, spondwn, ai
στάδιον, σταδίου, τό
noun 2 nstadium
stadion, stadiou, to
στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἐστάλην
verbI send
stellw, stelw, esteila, estalhn
στενός, στενή, στενόν
adj 2-1-2narrow
stenos, stenh, stenon
στόλος, στόλου, ὁ
noun 2 mexpedition
stolos, stolou, o
στόμα, στόματος, τό
noun 3 nmouth, entrance
stoma, stomatos, to
στράτευμα, στρατεύματος, τό
noun 3 narmy
strateuma, strateumatos, to
στρατεύω, στρατεύσω, ἐστράτευσα
verbI march, go on an expedition
strateuw, strateusw, estrateusa
στρατηγέω, στρατηγήσω, ἐστρατήγησα
verbI am general
strathgew, strathghsw, estrathghsa
στρατηγός, στρατηγοῦ, ὁ
noun 2 mgeneral, commander
strathgos, strathgou, o
στρατιά, στρατιᾶς, ἡ
noun 1 farmy
stratia, stratias, h
στρατιώτης, στρατιώτου, ὁ
noun 1 msoldier
stratiwths, stratiwtou, o
στρατοπεδεύομαι, στρατοπεδεύσομαι, ἐστρατοπεδευσάμην
verbI encamp
stratopedeuomai, stratopedeusomai, estratopedeusamhn
στρατόπεδον, στρατοπέδου, τό
noun 2 narmy camp
stratopedon, stratopedou, to
στρατός, στρατοῦ, ὁ
noun 2 marmy
stratos, stratou, o
σύ, σοῦ
pronounyou (singular)
su, sou
συγγενής, συγγένους, ὁ
noun 3 mrelative, kin
suggenhs, suggenous, o
συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα, συνελέχθην / συνελέγην
verbI collect, assemble
sullegw, sullecw, suneleca, sunelexqhn / suneleghn
συμβουλεύω, συμβουλεύσω,
συνεβούλευσα
verbI advise (+dat.)
sumbouleuw, sumbouleusw, sunebouleusa
συμμαχία, συμμαχίας, ἡ
noun 1 falliance
summaxia, summaxias, h
σύμμαχος, συμμάχου, ὁ
noun 2 mally
summaxos, summaxou, o
συμφορά, συμφορᾶς, ἡ
noun 1 fmisfortune, disaster, event
sumfora, sumforas, h
σύν
prepwith (+dat.)
sun
σφᾶς, σφῶν, σφίσιν
pronounthem, themselves (indirect speech,
referring to original subject)
sfas, sfwn, sfisin
σφέτερος, σφετέρα, σφέτερον
adj 2-1-2their
sfeteros, sfetera, sfeteron
σφόδρα
advvery, very much
sfodra
σχεδόν
advnearly, almost
sxedon
σῴζω, σώσω, ἐσώσα, ἐσώθην
verbI save
swzw, swsw, eswsa, eswqhn
σῶμα, σώματος, τό
noun 3 nbody
swma, swmatos, to
σωτηρία, σωτηρίας, ἡ
noun 1 fsafety
swthria, swthrias, h
σώφρων, σῶφρον
adj 2-2prudent; self‐controlled
swfrwn, swfron
τάξις, τάξεως, ἡ
noun 3 farrangement, rank
tacis, tacews, h
ταράσσω, ταράξω, ἐτάραξα, ἐταράχθην
verbI throw into confusion
tarassw, taracw, etaraca, etaraxqhn
τάσσω, τάξω, ἔταξα, ἐτάχθην
verbI draw up, arrange
tassw, tacw, etaca, etaxqhn
τάφος, τάφου, ὁ
noun 2 mtomb
tafos, tafou, o
τάχ' ἄν
advprobably, perhaps
tax' an
τάχα
advquickly; probably, perhaps
taxa
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ
adj 3-1-3fast, quick
taxus, taxeia, taxu
τε
partand
te
τε...τε
partboth...and
te...te
τειχίζω, τειχιῶ, ἐτείχισα
verbI fortify
teixizw, teixiw, eteixisa
τείχισμα, τειχίσματος, τό
noun 3 nfort, fortification
teixisma, teixismatos, to
τεῖχος, τείχους, τό
noun 3 nwall
teixos, teixous, to
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, ἐτελευτήθην
verbI finish, end; die
teleutaw, teleuthsw, eteleuthsa, eteleuthqhn
τελευτή, τελευτῆς, ἡ
noun 1 fend
teleuth, teleuths, h
τέλος
advin the end, at last
telos
τέλος, τέλους, τό
noun 3 nend
telos, telous, to
τέμνω, τεμῶ, ἔτεμον, ἐτμήθην
verbI cut
temnw, temw, etemon, etmhqhn
τέσσαρες, τέσσαρες, τέσσαρα
cardinalfour
tessares, tessares, tessara
τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον
adj 2-1-2fourth
tetartos, tetarth, tetarton
τέχνη, τέχνης, ἡ
noun 1 fskill, craft, art
texnh, texnhs, h
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, ἐτέθην
verbI place; I make
tiqhmi, qhsw, eqhka, eteqhn
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, ἐτιμήθην
verbI honour, respect
timaw, timhsw, etimhsa, etimhqhn
τιμή, τιμῆς, ἡ
noun 1 fhonour, respect
timh, timhs, h
τιμωρέω, τιμωρήσω, ἐτιμώρησα,
ἐτιμωρήθην
verbI punish, avenge
timwrew, timwrhsw, etimwrhsa, etimwrhqhn
τις, τι
pronouna certain; someone, something
tis, ti
τίς, τί
pronounwho?, what?, which?
tis, ti
τοι
partI assure you, let me tell you, verily
toi
τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο
adj 2-1-2such
toioutos, toiauth, toiouto
τόλμα, τόλμης, ἡ
noun 1 fdaring
tolma, tolmhs, h
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, ἐτολμήθην
verbI dare
tolmaw, tolmhsw, etolmhsa, etolmhqhn
τόξευμα, τοξεύματος, τό
noun 3 narrow
toceuma, toceumatos, to
τοξεύω, τοξεύσω, ἐτόξευσα, ἐτοξεύθην
verbI shoot (with an arrow)
toceuw, toceusw, etoceusa, etoceuqhn
τόξον, τόξου, τό
noun 2 nbow
tocon, tocou, to
τοξότης, τοξότου, ὁ
noun 1 marcher
tocoths, tocotou, o
τόπος, τόπου, ὁ
noun 2 mplace
topos, topou, o
τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο
adj 2-1-2so great, so much, (plural) so many
tosoutos, tosauth, tosouto
τότε
advthen, at that time
tote
τραῦμα, τραύματος, τό
noun 3 nwound
trauma, traumatos, to
τραυματίζω, τραυματίσω, ἐτραυμάτισα, ἐτραυματίσθην
verbI wound
traumatizw, traumatisw, etraumatisa, etraumatisqhn
τρεῖς, τρεῖς, τρία
cardinalthree
treis, treis, tria
τρέπω, τρέѱω, ἔτρεѱα, ἐτράπην
verbI turn; rout, put to flight
trepw, treyw, etreya, etraphn
τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον
verbI run
trexw, dramoumai, edramon
τριήρης, τριήρους, ἡ
noun 3 ftrireme
trihrhs, trihrous, h
τρίτος, τρίτη, τρίτον
adj 2-1-2third
tritos, trith, triton
τρόπαιον, τροπαίου, τό
noun 2 ntrophy
tropaion, tropaiou, to
τρόπος, τρόπου, ὁ
noun 2 mway, manner
tropos, tropou, o
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον
verbI get (+gen.); happen to be, am actually (+part.)
tugxanw, teucomai, etuxon
τύπτω, τυπτήσω, ἔτυπον, ἐτύφθην / ἐτύπην
verbI hit, strike
tuptw, tupthsw, etupon, etufqhn / etuphn
τύχη, τύχης, ἡ
noun 1 fchance, luck, fortune (good or bad)
tuxh, tuxhs, h
ὑβρίζω, ὑβριῶ, ὕβρισα, ὑβρίσθην
verbI assault, insult
ubrizw, ubriw, ubrisa, ubrisqhn
ὕδωρ, ὕδατος, τό
noun 3 nwater
udwr, udatos, to
υἱός, υἱοῦ, ὁ
noun 2 mson
uios, uiou, o
ὕλη, ὕλης, ἡ
noun 1 fwood, forest
ulh, ulhs, h
ὑμᾶς αὐτούς
pronounyourselves
umas autous
ὑμεῖς, ὑμῶν
pronounyou (plural)
umeis, umwn
ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον
adj 2-1-2your; (with article) yours
umeteros, umetera, umeteron
ὑπέρ
prepabove, on behalf of (+gen.); over, beyond (motion +acc.)
uper
ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην
verbI promise
upisxneomai, uposxhsomai, upesxomhn
ὕπνος, ὕπνου, ὁ
noun 2 msleep
upnos, upnou, o
ὑπό
prepunder (position +dat.), under
(motion +acc.); by (of agent +gen.)
upo
ὑστεραία, ὑστεραίας, ἡ
noun 1 fthe next day
usteraia, usteraias, h
ὕστερον
advlater
usteron
ὕστερος, ὑστέρα, ὕστερον
adj 2-1-2later
usteros, ustera, usteron
ὑѱηλός, ὑѱηλή, ὑѱηλόν
adj 2-1-2high
uyhlos, uyhlh, uyhlon
φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφάνην
verbI seem, appear
fainomai, fanoumai, efanhn
φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην
verbI carry, bear, endure
ferw, oisw, hnegka, hnexqhn
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον
verbI run away, flee
feugw, feucomai, efugon
φημί, φήσω, ἔφην (impf)
verbI say
fhmi, fhsw, efhn (impf)
φθάνω, φθήσομαι / φθάσω, ἔφθασα / ἔφθην
verbI do something first
fqanw, fqhsomai / fqasw, efqasa / efqhn
φθονέω, φθονήσω, ἐφθόνησα, ἐφθονήθην
verbI grudge, resent (+dat.)
fqonew, fqonhsw, efqonhsa, efqonhqhn
φθόνος, φθόνου, ὁ
noun 2 mgrudge
fqonos, fqonou, o
φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθην
verbI love, like, am accustomed to
filew, filhsw, efilhsa, efilhqhn
φίλη, φίλης, ἡ
noun 1 f(female) friend
filh, filhs, h
φιλία, φιλίας, ἡ
noun 1 faffection
filia, filias, h
φίλιος, φιλία, φίλιον
adj 2-1-2dear
filios, filia, filion
φίλος, φίλου, ὁ
noun 2 m(male) friend
filos, filou, o
φοβέομαι, φοβήσομαι, ἐφοβήθην
verbI am afraid, fear
fobeomai, fobhsomai, efobhqhn
φόβος, φόβου, ὁ
noun 2 mfear
fobos, fobou, o
φονεύω, φονεύσω, ἐφονεύσα, ἐφονεύθην
verbI murder, kill
foneuw, foneusw, efoneusa, efoneuqhn
φυγάς, φυγάδος
noun 3 man exile
fugas, fugados
φυγή, φυγής, ἡ
noun 1 fflight; exile
fugh, fughs, h
φύλαξ, φύλακος, ὁ
noun 3 mguard
fulac, fulakos, o
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθην
verbI guard
fulassw, fulacw, efulaca, efulaxqhn
φωνή, φωνῆς, ἡ
noun 1 fvoice
fwnh, fwnhs, h
χαίρω, χαιρήσω, ἐχάρην
verbI rejoice
xairw, xairhsw, exarhn
χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν
adj 2-1-2difficult
xalepos, xaleph, xalepon
χαλκοῦς, χαλκῆ, χαλκοῦν
adj 2-1-2brazen, of bronze
xalkous, xalkh, xalkoun
χειμών, χειμῶνος, ὁ
noun 3 mstorm; winter
xeimwn, xeimwnos, o
χείρ, χειρός, ἡ
noun 3 fhand
xeir, xeiros, h
χθές
advyesterday
xqes
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην
verbI use (+dat.)
xraomai, xrhsomai, exrhsamhn
χρή
verbit is necessary for (+acc.) to (+inf.)
xrh
χρῆμα, χρημάτος, τό
noun 3 nthing; (plural) money, goods, property
xrhma, xrhmatos, to
χρησιμός, χρησιμή, χρησιμόν
adj 2-1-2useful
xrhsimos, xrhsimh, xrhsimon
χρηστήριον, χρηστηρίου, τό
noun 2 noracle
xrhsthrion, xrhsthriou, to
χρόνος, χρόνου, ὁ
noun 2 mtime
xronos, xronou, o
χρυσός, χρυσοῦ, ὁ
noun 2 mgold
xrusos, xrusou, o
χρυσοῦς, χρυσῆ, χρυσοῦν
adj 2-1-2golden
xrusous, xrush, xrusoun
χώρα, χώρας, ἡ
noun 1 fcountry, land
xwra, xwras, h
χωρέω, χωρήσω, ἐχώρησα
verbI go
xwrew, xwrhsw, exwrhsa
χωρίον, χωρίου, τό
noun 2 nplace
xwrion, xwriou, to

parto... (addressing someone)
w
ὧδε
advthus
wde
ὥρα, ὥρας, ἡ
noun 1 fseason; time, right time
wra, wras, h
ὡς
conjas, when, since, because; that; in order to, so that; how
ws
ὥσπερ
conjjust as; as if
wsper
ὥστε
partthat, so that, with the result that
wste
ὠφελέω, ὠφελήσω, ὠφέλησα, ὠφελήθην
verbI help, benefit
wfelew, wfelhsw, wfelhsa, wfelhqhn
ѱεύδομαι, ѱεύσομαι, ἐѱευσάμην
verbI lie, I am mistaken
yeudomai, yeusomai, eyeusamhn
ѱεύδω, ѱεύσω, ἔѱευσα, ἐѱεύσθην
verbI cheat, deceive
yeudw, yeusw, eyeusa, eyeusqhn