AS Greek: all the verbs


ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην I announce
ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην I do not know
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην I lead, bring
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην I do wrong, injure
ἀθροίζω, ἀθροίσω, ἤθροισα, ἠθροίσθην I gather, muster
ἀθυμέω, ἀθυμήσω, ἠθύμησα I am disheartened, am despondent
αἰδέομαι, αἰδέσομαι, ᾐδεσάμην, ᾐδέσθην I respect, revere
αἱρέομαι, αἱρήσομαι, εἱλόμην I choose
αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην I take
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἤρθην I lift, raise
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην I notice, perceive
αἰσχύνομαι, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην I am ashamed
αἰσχύνω, αἰσχυνῶ, ᾔσχυνα I shame, dishonour
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα I ask, ask for, beg for, demand
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην I hear, listen (+gen.)
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον I make a mistake; miss
ἀμύνομαι, ἀμυνοῦμαι, ἠμυνάμην I defend myself, resist
ἀμύνω, ἀμυνῶ, ἤμυνα I ward off, defend (+dat.)
ἀναγιγνώσκω, ἀναγνώσομαι, ἀνέγνων, ἀνεγνώσθην I read
ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην I force, compel
ἀνάγομαι, ἀνάξομαι, ἀνηγαγόμην I put to sea
ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα I retreat, withdraw
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξιώθην I demand, request
ἀπειλέω, ἀπειλήσω, ἠπείλησα, ἠπείληθην I threaten
ἀπέχω, ἀφέξω / ἀποσχήσω, ἀπέσχον I am distant (from +gen.)
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον I die, am killed
ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην I reply, answer
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα I kill
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα I lose, destroy
ἀπορέω, ἀπορήσω, ἠπόρησα I am in doubt, am puzzled, am at a loss
ἀποστερέω, ἀποστερήσω, ἀπεστέρησα, ἀπεστερήθην I deprive, rob (+acc.) of (+gen.)
ἅπτομαι, ἅѱομαι, ἡѱάμην I lay hold of, touch (+gen.)
ἁρπάζω, ἁρπάσω, ἥρπασα, ἡρπάσθην I seize, snatch
ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην I begin (+gen.)
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην I rule (+gen.)
αὐξάνω, αὐξήσω, ηὔξησα, ηὐξήθην I increase, strengthen
ἀφικνέομαι,  ἀφίξομαι, ἀφικόμην I arrive
ἀφίσταμαι, ἀποστήσομαι, ἀπέστην I revolt
ἀφίστημι, ἀποστήσω, ἀπέστησα I (make to) revolt
βαδίζω, βαδιοῦμαι, ἐβάδισα I walk, go
βαίνω, βήσομαι, ἔβην I go
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην I throw; I fire at, pelt, hit (with missile)
βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην I harm
βλέπω, βλέѱω, ἔβλεѱα I look, see
βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα I shout
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην I help (+dat.)
βουλεύομαι, βουλεύσομαι, ἐβουλευσάμην I consider, plan, discuss, deliberate, decide
βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα I discuss, plan, consider
βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην I wish, am willing
γαμέομαι, γαμοῦμαι, ἐγημάμην I marry (of a woman) (+dat.)
γαμέω, γαμῶ, ἔγημα, ἐγαμήθην I marry (of a man)
γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην I laugh
γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην I become, happen, occur
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην I know, realise, understand
γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην I write, draw
δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα I cry, weep
δεῖ, δεήσει, ἐδέησε it is necessary for (+acc.) to (+inf.)
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, ἐδείχθην I show
δέομαι, δεήσομαι, ἐδεήθην I need, want (+gen.), ask for
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην I receive, accept, welcome
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, ἐδηλώθην I show
διαλέγομαι, διαλέξομαι, διελεξάμην, διελέχθην I converse (with +dat.)
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρην I destroy, corrupt
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, ἐδιδάχθην I teach, tell
δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, ἐδόθην I give
διηγέομαι, διηγήσομαι, διηγησάμην I narrate
διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην I chase, pursue
δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε it seems good (to me), (I) decide
δοκέω, δόξω, ἔδοξα I think; I seem (to +dat.)
δουλεύω, δουλεύσω, ἐδούλευσα I am a slave
δουλόω, δουλώσω, ἐδούλωσα, ἐδουλώθην I enslave
δράω, δράσω, ἔδρασα, ἐδράσθην I do
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην I am able, I can
ἐάω, ἐάσω, εἴασα, εἰάθην I allow
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα I wish, am willing
εἶμι I go, I shall go
εἰμί, ἔσομαι, ἦν I am
εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην I throw into; I invade
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, ἠλάθην I drive
ἐλευθερόω, ἐλευθερώσω, ἠλευθέρωσα, ἠλευθερώθην I free
ἕλκω, ἕλξω, εἵλκυσα, εἱλκύσθην I drag
ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην I hope, expect
ἐννοέω, ἐννοήσω, ἐνενόησα I consider, think of
ἐντυγχάνω, ἐντεύξομαι, ἐνέτυχον I meet (+dat.)
ἐξαπατάω, ἐξαπατήσω, ἐξηπάτησα, ἐξηπατήθην I deceive
ἔξεστι it is allowed for (+dat.) to (+inf.)
ἐπαινέω, ἐπαινέσω, ἐπῄνεσα, ἐπῃνέθην I praise, approve of
ἐπανέρχομαι, ἐπάνειμι, ἐπανῆλθον I return
ἐπιλανθάνομαι, ἐπιλήσομαι, ἐπελαθόμην I forget (+gen.)
ἐπίσταμαι, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην I understand; know (how to +inf.)
ἐπιτρέπω, ἐπιτρέѱω, ἐπέτρεѱα, ἐπετράπην I entrust (+acc.) to (+dat.)
ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην I follow (+dat.)
ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον I go, come
ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην / ἠρώτησα I ask
ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον I eat
εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην I find
εὔχομαι, εὔξομαι, ηὐξάμην I pray
ἔχω, ἕξω / σχήσω, εἶχον (impf), ἔσχον I have, hold; am (+adverb); can (+inf.)
ζάω, ζήσω / ζήσομαι, ἔζησα I live
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζητήθην I seek, enquire about
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην I lead (+dat.); consider, believe
ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἥσθην I enjoy, am pleased with (+dat.)
ἥκω, ἥξω, ἧκον (impf) I have come
ἡσυχάζω, ἡσυχάσω, ἡσύχασα I am calm
θάπτω, θάѱω, ἔθαѱα, ἐτάφην I bury
θαρρέω, θαρρήσω, ἐθάρρησα I am confident
θαρσέω, θαρσήσω, ἐθάρσησα I am confident
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, ἐθαυμάσθην I am amazed at, admire
θεάομαι, θεάσομαι, ἐθεασάμην I look at
θεραπεύω, θεραπεύσω, ἐθεράπευσα, ἐθεραπεύθην I care for, serve
θηρεύω, θηρεύσω, ἐθήρευσα I hunt
θύω, θύσω, ἔθυσα, ἐτύθην I sacrifice
ἵημι, ἧκα, ‐ειθην (in compound) I send, hurl
ἱππεύω, ἱππεύσω, ἵππευσα I ride
ἵστημι, στήσω, ἔστησα, ἐστάθην I make to stand
καθεύδω, καθευδήσω, ἐκάθευδον (impf) I sleep
καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα I sit
καθίσταμαι be appointed, get into a state
καθίστημι I appoint, put into a state
καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην I burn, set on fire
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην I call
κάμνω, καμοῦμαι, ἔκαμον I toil, work
καταφρονέω, καταφρονήσω, κατεφρονήσα I despise, look down on (+gen.)
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγορήθην I accuse (+gen. of person)
κεῖμαι, κείσομαι, ἐκείμην (impf) I lie, am situated; am established
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, ἐκελεύσθην I bid, ask, order
κηρύσσω, κηρύξω, ἐκήρυξα, ἐκηρύχθην I proclaim
κινδυνεύω, κινδυνεύσω, ἐκινδύνευσα, ἐκινδυνεύθην I risk; I am in danger (of +inf.), may (+inf.)
κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην I steal
κολάζω, κολάσω, ἐκόλασα, ἐκολάσθην I punish, correct
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, ἐκομίσθην I bring, convey; regain (middle)
κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα, ἐκόπην I cut (down), hit
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, ἐκρατήθην I rule, control (+gen.); I conquer (+acc.)
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, ἐκρίθην I judge
κρύπτω, κρύѱω, ἔκρυѱα, ἐκρύφθην I hide (something)
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, ἐκτήθην I obtain, get
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, ἐκωλύθην I hinder, prevent (someone from doing) + inf.
λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην I take, capture
λανθάνω, λήσω, ἐλαθον I escape the notice of (+acc.)
λέγω, ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα, ἐρρήθην / ἐλέχθην I say, speak, tell
λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην I leave
λύομαι, λύσομαι, ἐλυσάμην I ransom
λύω, λύσω, ἔλυσα, ἐλύθην I untie, loose, set free
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον I learn
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην I fight
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα I intend, am going to (+inf.); hesitate
μέμνημαι, μεμνήσομαι, ἐμνήσθην I remember (+gen.)
μένω, μενῶ, ἔμεινα I wait, remain
μεταπέμπομαι, μεταπέμѱομαι, μετεπεμѱάμην I send for
μισέω, μισήσω, εμίσησα, ἐμισήθην I hate
ναυμαχέω, ναυμαχήσω, ἐναυμάχησα I fight a sea‐battle
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, ἐνικήθην I win, conquer
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα I think, consider
νοσέω, νοσήσω, ἐνόσησα I am ill
οἶδα, εἴσομαι, ᾔδη (impf) I know (how to +inf.)
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾠκήθην I dwell, live (in), inhabit
οἰκτείρω, οἰκτερῶ, ᾤκτειρα I pity
οἷός τ’ εἰμί I am able, I can
ὄμνυμι, ὀμοῦμαι, ὤμοσα, ὠμόθην I swear
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολογήθην I agree, admit
ὁπλίζω, ὁπλίσω / ὁπλιῶ, ὥπλισα, ὡπλίσθην I arm
ὁράω, ὄѱομαι, εἶδον, ὤφθην I see
ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην I grow angry (with +dat.)
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὡρμήθην I set in motion; (middle) start, set out
παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, ἐπαιδεύθην I train, educate
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα I hand over
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα, παρεσκευάσθην I prepare
πάρειμι I am present
πάρεστι it is possible for (+dat.) to (+inf.)
παρέχω, παρέξω / παρασχήσω, παρέσχον I provide, cause, produce
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον I suffer, experience
παύομαι, παύσομαι, ἐπαυσάμην I cease from (doing sth) (+gen.)
παύω, παύσω, ἔπαυσα, ἐπαύσθην I stop
πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην I obey (+dat.)
πείθω, πείσω, ἔπεισα, / ἔπιθον I persuade
πειράομαι, πειράσομαι, ἐπειράθην I try
πέμπω, πέμѱω, ἔπεμѱα, ἐπέμφθην I send, escort, fire (an arrow)
πηδάω, πηδήσομαι, ἐπήδησα I leap
πίεζω, πιέσω, ἐπίεσα I squeeze, oppress
πίνω, πίομαι, ἔπιον, ἐπόθην I drink
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον I fall
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα I believe, trust (+dat.)
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα I sail
πληρόω, πληρώσω, ἐπλήρωσα, ἐπληρώθην I fill
ποιέομαι, ποιήσομαι, ἐποιησάμην I do; I value
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, εποιήθην I do, make
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, ἐπολεμήθην I fight a war, am at war
πολιορκέω, πολιορκήσω, ἐπολιόρκησα, ἐπολιορκήθην I besiege
πονέω, πονήσω, ἐπόνησα, ἐπονήθην I toil, suffer
πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην I travel, march
πράσσω, πράξω, ἔπραξα, ἐπράχθην I do, fare; manage
προδίδωμι, προδώσω, προὔδωκα I betray
προσβάλλω, προσβαλῶ, προσέβαλον, προσεβλήθην I attack (+dat.)
πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην I learn, ascertain; ask
ῥίπτω, ῥίѱω, ἔρριѱα, ἐρρίφθην I throw
σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, ἐσημάνθην I show, signal
σιγάω, σιγήσω, ἐσίγησα, ἐσιγήθην I am silent
σκοπεώ, σκέѱομαι, ἐσκεѱάμην I look at, consider, examine
στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, ἐστάλην I send
στρατεύω, στρατεύσω, ἐστράτευσα I march, go on an expedition
στρατηγέω, στρατηγήσω, ἐστρατήγησα I am general
στρατοπεδεύομαι, στρατοπεδεύσομαι, ἐστρατοπεδευσάμην I encamp
συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα, συνελέχθην / συνελέγην I collect, assemble
συμβουλεύω, συμβουλεύσω, συνεβούλευσα I advise (+dat.)
σῴζω, σώσω, ἐσώσα, ἐσώθην I save
ταράσσω, ταράξω, ἐτάραξα, ἐταράχθην I throw into confusion
τάσσω, τάξω, ἔταξα, ἐτάχθην I draw up, arrange
τειχίζω, τειχιῶ, ἐτείχισα I fortify
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, ἐτελευτήθην I finish, end; die
τέμνω, τεμῶ, ἔτεμον, ἐτμήθην I cut
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, ἐτέθην I place; I make
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, ἐτιμήθην I honour, respect
τιμωρέω, τιμωρήσω, ἐτιμώρησα, ἐτιμωρήθην I punish, avenge
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, ἐτολμήθην I dare
τοξεύω, τοξεύσω, ἐτόξευσα, ἐτοξεύθην I shoot (with an arrow)
τραυματίζω, τραυματίσω, ἐτραυμάτισα, ἐτραυματίσθην I wound
τρέπω, τρέѱω, ἔτρεѱα, ἐτράπην I turn; rout, put to flight
τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον I run
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον I get (+gen.); happen to be, am actually (+part.)
τύπτω, τυπτήσω, ἔτυπον, ἐτύφθην / ἐτύπην I hit, strike
ὑβρίζω, ὑβριῶ, ὕβρισα, ὑβρίσθην I assault, insult
ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην I promise
φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφάνην I seem, appear
φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην I carry, bear, endure
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον I run away, flee
φημί, φήσω, ἔφην (impf) I say
φθάνω, φθήσομαι / φθάσω, ἔφθασα / ἔφθην I do something first
φθονέω, φθονήσω, ἐφθόνησα, ἐφθονήθην I grudge, resent (+dat.)
φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθην I love, like, am accustomed to
φοβέομαι, φοβήσομαι, ἐφοβήθην I am afraid, fear
φονεύω, φονεύσω, ἐφονεύσα, ἐφονεύθην I murder, kill
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθην I guard
χαίρω, χαιρήσω, ἐχάρην I rejoice, thank
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην I use (+dat.)
χρή it is necessary for (+acc.) to (+inf.)
χωρέω, χωρήσω, ἐχώρησα I go
ѱεύδομαι, ѱεύσομαι, ἐѱευσάμην I lie, I am mistaken
ѱεύδω, ѱεύσω, ἔѱευσα, ἐѱεύσθην I cheat, deceive
ὠφελέω, ὠφελήσω, ὠφέλησα, ὠφελήθην I help, benefit